Sari Kumin

  • Ikä: 50
  • Kotipaikka: Helsinki
  • Puolue: Suomen Kristillisdemokraatit
  • Vaalipiiri: 01 Helsingin

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Hoitovastuun ottaminen lähimmäisestä on suuri ja arvokas päätös. Se vaatii omaisilta sitoutumista ja suurta vastuunottoa.
Samaanaikaan pitää pitää huolta hoitajan omasta jaksamisesta. Halu pitää huolta omasta lähimmäisestään voi estää näkemästä omia voimavarojaan realistisesti. Lepoa riittävästi.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Tottakai tuen myöntämisen kriteerit tulee olla yhdenmukaiset koko maassa.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Uskon, että hoidettavalle olisi mieluisinta olla oman lähimmäisensä tukemana ja hoitamana. Se varmasti vaikuttaa myönteisesti myös hoidettavan elämänlaatuun.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Kannatan palkkion nostoa. Asiat tärkeysjärjestykseen kun mietitään mistä varat tähän.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Palkkion pitää olla kokonaisuudessaan verovapaata tuloa. Lisäksi on säädettävä omaishoidon verovähennyksestä. Tämä on myös edustamani puolueen virallinen kanta.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajien omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta täytyy pitää huolta. Omaishoitaja ei välttämättä pidä ollenkaan lakisääteisiä vapaapäiviä jollei sijaisapu ole maksutonta. Vapaapäivien pitämättä jättäminen voi koitua tätä kautta kalliiksi.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoidon ja ansiotyön yhdistämistä on tuettava mutta kaikki kulut eivät voi joutua automaattisesti myöskään työnantajan maksettaviksi.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Valtionosuus tulee aina käyttää siihen mitä varten se on annettu eli tässä tapauksessa omaishoidon tukemiseen.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Palveluiden pitää olla yhdenvertaiset koko maassa asuinkunnasta riippumatta.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Uskon, että rahallinen korvaus ja kevennetty verotus ovat oman halun lisäksi suurimmat houkuttelevuustekijät.