Sari Essayah

  • Ikä: 52
  • Kotipaikka: Lapinlahti
  • Puolue: Suomen Kristillisdemokraatit
  • Vaalipiiri: 09 Savo-Karjalan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Vanhemmilla on vastuu huolehtia alaikäisistä lapsistaan, mutta muutoin omaishoitajan hoitovastuusta tulee sopia.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Tämä on tärkeää jo ihmisten yhdenvertaisuudenkin kannalta.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Tällä hetkellä kuntien taloustilanne määräävä tekijä, ja näin ei saisi olla.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Tämä tulee olla tavoitteena pidemmällä aikavälillä, toisaalta on tärkeää saada moni nykyään omaishoidon tuen ulkopuolella oleva tuen piiriin.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Hoitopalkkion tulisi olla veroton.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Tämä tulee sovittaa yhteen sen kanssa millainen palkkio maksetaan ja toisaalta missä omaishoidettava hoidetaan kyseisenä aikana.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitovapaan malli voisi olla samanlainen kuin osittaisessa hoitovapaassa lastenhoidossa eli palkka ja kelan tuki työnantajalle sovitetaan yhteen.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tukipalveluiden kehittämiseen suunnatut rahat tulee myös siihen käyttää.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Kolmannen sektorin tekemää vertaistukityötä ja neuvontaa tulee tukea eikä mahdollinen maakuntauudistus saa heikentää nykyistä kuntien tukea ja paikallista yhteistyötä.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

Yhtenäiset kriteerit ja kaikkien ne täyttävien pääsy tuen piiriin varmasti lisäisi omaishoitajien määrää ja lakisääteisen hoitovapaan ajaksi järjestyvä maksuton palvelu auttaisi omaishoitajien jaksamisessa.