Sari Auvinen

  • Ikä: 55
  • Kotipaikka: Kemi
  • Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  • Vaalipiiri: 13 Lapin
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Ketään ei voi velvoittaa huolehtimaan omaisestaan mutta tämä täytyy mahdollistaa jos halua ja kykyä on.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Jotta eri puolilla asuvat kansalaiset olisivat yhdenvertaisessa asemassa tuen myöntämisen suhteen, pitäisi kriteerien olla yhdenmukaiset

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tuen saaminen ei saisi olla riippuvainen kunnan taloudellisesta tilanteesta. Yhteneväiset kriteerit koko maahan ja maksu jos kriteerit täyttyvät olisi oikeudenmukaisempi tapa

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoidon tuki säästää yhteiskunnan varoja huomattavasti joten tuen nostaminen olisi varmasti oikein ja tarpeellista. En kuitenkaan halua ottaa kantaa summaan tietämättä kokonaisuutta eli miten rahoitetaan ja millaisiksi yhteneväiset kriteerit muodostuvat.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Minun mielestäni tuki voisi olla vaikka veroton pienituloisille eläkeläisille mutta kun kyseessä on kokonaisuus, pitäisi kaikki yksityiskohdat olla tiedossa ratkaisua tehdessä

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Hoitopäivän hinta voi muodostua esteeksi vapaiden pitämiselle joten maksuttomuus olisi hyvä pienituloisille eläkeläisille. Automaattisesti kaikille maksuttomia päiviä en kannata ainakaan ilman tarkempaa tietoa

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Jos tällainen saadaan sovittua ja kustannusten jakamisesta päästään yhteisymmärrykseen niin tämä sopii.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Tämän pitäisi olla itsestäänselvyys

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin eri mieltä

Yhdistysten tukimäärärahat ovat mielestäni erillinen asia. Tämä vaatisi tarkemman selvittämisen ja myös yhdistysten toiminnan tarkemman tarkastelun ja seurannan

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kaikki kohdat ovat kannatettavia, moni asia vain tarvitsee tarkemman selvittelyn ennen toteuttamista.