Sanna Luoma

  • Ikä: 36
  • Kotipaikka: Rovaniemi
  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Vaalipiiri: 13 Lapin
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajuuden tulee olla sekä omaishoitajan että hoidettavan tahto ja toive. Omaishoito on niin vaativaa ja raskasta, ettei sitä voi toteuttaa laadukkaasti vastahakoisesti

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

On käsittämätöntä, että laki lähtee siitä, että kunnat päättävät omaishoidon tuen palkkioluokkien lukumäärästä ja myöntämisen kriteereistä itse. Tuen määrän ja kriteerien tulisi olla yhdenvertaiset riippumatta missä päin Suomea asuu.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Ilman muuta. Ihan kuin KELA:n myöntämät tuet, toimeentulotuki tai työttömyyskorvauksetkin myönnetään kaikille jotka täyttävät laissa säädetyt edellytykset. Miksi omaishoidontukea arvioidaan eri tavalla?

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Koska hoidon tarpeet, vaativuus ja sitovuus vaihtelevat ja ovat yksilölliset hoidettavan tilanteesta riippuen, kannatan porrastettua tukimuotoa. Korvaus on todella pieni. Myöskään tuen korotusta ei saa tehdä liian vaikeaksi vaan tukea on kyettävä tarkistamaan vaivattomasti

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Ilman muuta. Omaishoito on paljon edullisempaa kuin laitoshoito, mutta nykymuodossaan se ei kannusta ryhtymään omaishoitotyöhön. Omaishoidontukea ei saisi ottaa huomioon omaishoitajalle sosiaalitukia myönnettäessä. Tuen tulisi kerryttää eläkettä.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajien jaksamista tulisi tukea enemmän, ja yksi keino on turvata maksuton hoito/hoitaja omaishoitajan vapaan ajaksi. Muillakin työtä tekevillä on työaikalakien mukaan oikeus palkalliseen vapaaseen, miksi omaishoitajan tulisi maksaa siitä, että pystyy käyttämään ansaitsemansa vapaapäivät?

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Samansuuntaiset perustelut kuin edellisessä. Kun hoidettava sairastuu äkillisesti, ei ole aina mahdollista saada sijaishoitoa heti. Siksi omaishoitajalla tulee olla mahdollisuus jäädä kotiin hoitamaan omaistaan.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Valtionosuuksien kriteerinä on omaishoidon tuki. Näin ollen se tarkoitettu käytettäväksi omaishoitoon, vaikka se ei olekaan korvamerkittyä. Kuntien päättäjien tulee ohjata rahat oikeaan kohteeseen eli omaishoitoon.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Paikallisyhdistykset tukevat omaishoitajien työtä ja arkea, tarjoavat vertaistukea sekä neuvontaa, jota kunnat ja viranhaltijat eivät ehdi tehdä. Paikallisyhdistystoiminnassa on mahdollista tuntea omaishoitajat henkilöinä ja yksilöinä, ja siten auttaa ja tukea kunkin yksilöllistä tilannetta.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

Omaishoito on huomattavasti edullisempaa kuin laitoshoito, joten yhteiskunnan tulisi panostaa omaishoitoon ja tukea hoitajien jaksamista ja saatavuutta. Omaishotiotyö on todella raskasta ja sitovaa.