Sami Savio

  • Ikä: 43
  • Kotipaikka: Ylöjärvi
  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Vaalipiiri: 07 Pirkanmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajan ja hoidettavan omaisen läheinen suhde voi auttaa merkittävästi arjessa selviytymistä, mikäli omaishoitajalla on mahdollisuudet toimia läheisensä hoitajana.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Kansalaisten yhdenvertaisuuden tulee toteutua myös omaishoidossa yleisten sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tavoin.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Kriteerien tulee olla yhtenäiset ja ne on määriteltävä lainsäädännössä niin selkeästi, että viranomaistulkinnan merkitys kaventuu mahdollisimman vähäiseksi.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoidontuen on oltava riittävä, jotta omaishoitajat pystyvät tekemään arvokasta työtään. Tärkeää on myös laajentaa sopimusomaishoitajien joukkoa merkittävästi. Tarvitaankin tarkkaa punnintaa tuen suuruuden ja sen saajien lukumäärän välillä. Myös omaishoidontuen verovapaus parantaisi merkittävästi omaishoitajien taloudellista asemaa.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Perussuomalaiset vaativat omaishoidontuen muuttamista verovapaaksi tuloksi. Tämä helpottaisi monen omaishoitajan vaikeaa taloudellista tilannetta.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajien jaksamista on tuettava käytettävissä olevin keinoin. Yksi tärkeimmistä keinoista on tarjota tosiasiallinen mahdollisuus riittäviin ja säännöllisiin vapaisiin.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

On sekä hoidettavan että omaishoitajan kannalta ensiarvoisen tärkeää, että hoito järjestyy pikaisesti myös äkillisissä sairaustapauksissa.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Paitsi inhimillisesti, myös kuntien palvelutuotannon ja taloudenpidon näkökulmasta on tärkeää, että ihmiset pystyisivät laitoshoidon sijasta asumaan omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Neuvonta ja erityisesti vertaistuki auttavat omaishoitajia jaksamaan vaativassa ja arvokkaassa tehtävässään.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

Yhdenvertaiset mahdollisuudet saada omaishoidontukea, tuen verovapaus ja maksuttoman hoidon tarjoaminen omaishoitajan ansaitun vapaan aikana edistäisivät omaishoidon edellytyksiä. Näillä keinoilla helpotettaisiin merkittävästi inhimillisesti ja yhteiskunnallisesti hyvin tärkeää työtä tekevien omaishoitajien asemaa.