Sami Laaksonen

  • Ikä: 34
  • Kotipaikka: Uusikaupunki
  • Puolue: Vasemmistoliitto
  • Vaalipiiri: 03 Varsinais-Suomen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Tässä on kyse herkästä tasapainosta hoitovastuun ottavan itsemääräämisoikeuden ja apua tarvitsevan haavoittuvan aseman välillä. Yhteiskunnan pitää taata se, että valinnanvaraa erilaisten vaihtoehtojen välillä oikeasti on tarjolla.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

On epäoikeudenmukaista, että samasta työstä saa asuinkunnasta riippuen erilaisen korvauksen. Hoitopalkkioista voitaisiin myös tehdä verottomia omaishoitajien toimeentulon tukemiseksi. Uudessakaupungissa tukitaso on 2019 alkaen seuraava: III ryhmä 399,91/kk, II ryhmä 666,44/kk ja I ryhmä 1266,23/kk.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tuesta tulee tehdä subjektiivinen oikeus, joka toteutuu jokaisessa tilanteessa ja asuinkunnasta riippumatta. Koska hoivaa tarvitsevien määrä jatkuvasti kasvaa, tulee omaishoidon asemaa vahvistaa antamalla sille samankaltainen velvoittava asema kuin vammaispalveluille.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Nykyinen alimpien palkkioluokkien taso ei ole aidosti kannustava. Se on myös täysin alimitoitettu, kun sitä vertaa pitkäaikaisen hoidon paikkaan, jonka kustannukset ovat 3500-9500 euroa kuussa. Palkkioiden kriteerit ja niiden taso tulee määrittää uudelleen.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Kyse on niin yleishyödyllisestä työstä, että on perusteltua tehdä siitä täysin verotonta. Hoitopalkkioiden ei pidä myöskään missään tapauksessa vaikuttaa enää muihin sosiaalietuuksiin. Omaishoitajat säästävät arvokkaalla työllään kuntien ja valtion rahaa, joten heidän toimeentulonsa tulee taata.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Kyse on välttämättömästä levosta, joka auttaa jaksamaan raskaassa työssä. Siksi on oikeus ja kohtuus, että vapaapäivien määrää lisätään neljään vuorokauteen kuussa ja hoidettavan saamasta hoidosta tehdään täysin maksutonta omaishoitajan vapaan ajaksi.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Työn ja omaishoidon yhteensovittamista pitää tukea selkeästi enemmän, koska kyse on yhteiskunnallisesti merkittävästä palveluksesta inhimillisen hoivan mahdollistamiseksi. Ei ole oikein, jos omaishoitaja joutuu ottamaan hoidettavan sairastumisen takia palkatonta vapaata, joka heikentää hänen toimeentuloaan.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Valtionosuudet voitaisiin nostaa 100 miljoonaan ja sitoa niiden taso omaishoitajien määrään. Jos määrä nousee, valtionosuudet kasvavat. Niiltä kunnilta, jotka eivät käytä rahoja vastuullisesti pitää pyytää asiasta selvitys ja velvoittaa ne käyttämään korvamerkitty rahoitus omaishoidon tukemiseen.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Vertaistukitoiminta, jonka piirissä tavataan muita sitoutuneita omaishoitajia on henkiselle jaksamiselle välttämättömän tärkeää. On perusteltua, että näin isolla yli 46 000 henkilön ryhmällä on Omaishoitajaliitossa oma edunvalvojansa. Julkista tukea tulee voida myöntää myös omaishoitajien yhdistyksille.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.

Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun nämä kaikki toimenpiteet toteutetaan. Koska omaishoidon rooli ja vastuu yhteiskunnassa kasvaa jatkuvasti, tulee sille voida taata riittävä rahoitus, selkeät pelisäännöt sekä reilut ja tasapuoliset toimintaedellytykset. Omaishoitajuus on rohkea valinta ihmisyyden puolesta.