Salla Palmi-Felin

  • Ikä: 38
  • Kotipaikka: Lahti
  • Puolue: Vihreä liitto
  • Vaalipiiri: 06 Hämeen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Hoitovastuu omaisesta on todella sitova ja ihmisillä on erilaist mahdollisuudet sitoutua vastuuseen. Tämä pitää huomioida. Ei ole hoidettavan eikä hoitajan etu, jos vastuuseen eri syistä kykenemätön siihen pakotetaan.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Tuen saaminen ei voi olla riippuvainen kotikunnasta, vaan sen myöntökriteereiden pitää olla yhteneväiset kaikille.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Yhdistäisin tämän muuhun sosiaaliturvan uudistukseen. Perustulolla voitaisiin vastata myös omaishoidon tuen kysymyksiin.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Jotta omaishoito olisi laajemmin houkuttelevaa ja mahdollista eri elämäntilanteissa, sen tulisi toimia joustavasti. Siksi esimerkiksi palkallinen hoitovapaa olisi vielä työelämässä olevien kannalta tärkeä. Omaishoito on omasta lähipiiristäni tuttua ja siinä olisi tarvetta monille uudistuksille.