Sakari Puisto

  • Ikä: 42
  • Kotipaikka: Tampere
  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Vaalipiiri: 07 Pirkanmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Lain mukaan ja viime kädessä kyllä, mutta omaishoidolla on inhimillinen tilaus ja käytännön elämässä samaa valinnanvaraa ei välttämättä ole. Jokaisen omaisen on saatava osallistua läheisensä hoitoon omien voimavarojen puitteissa.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Tukien ja niiden kriteerien tulee olla samat kaikkialla.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille tulee myöntää sopimus.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitajien palkkio on pieni suhteessä sen tuomaan sidonnaisuuteen. Ensi sijassa omaishoidon palkkiot on porrastettava hoidettavan avuntarpeen mukaan siten, että tukea saa nykyistä kevyemmissäkin hoitotilanteissa, ja intensiivistä hoitoa antavat omaiset saavat nykyistä enemmän tukea.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitotuen tulee olla verovapaa.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

On myös kiinnitettävä huomiota siihen, että vapaapäivien aikaisen sijaishoidon tulee olla laadukasta ja sijaishoito ei saa olla pelkkä huostaanotto.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Työelämää ja omaishoitoa pitää sovittaa paremmin yhteen muutenkin.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Tarkempaa korvamerkintää ja seurantaa tarvitaan jotta raha tulee käytettyä sille tarkoitettuun kohteeseen.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Näissä julkisissa avustuksissa kyse on varsin pienistä rahoista.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.