Sakari Aalto

  • Ikä: 63
  • Kotipaikka: Ulvila
  • Puolue: Vihreä liitto
  • Vaalipiiri: 04 Satakunnan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Vapaaehtoinen suostumus on perusta hyvälle hoidolle. Syitä omaisten haluttomuuteen voisi olla syytä tutkia ja kehittää syiden pohjalta tukitoimia myöntyvyyteen.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Tämä käytäntö lähtee jo perustuslain yhdenvertaisuusperiaatteesta.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Jokseenkin samaa mieltä

Varmaan jonkinlainen tarveharkinta taloudelliselle tuelle voisi olla paikallaan.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

En ihan tarkkan tunne nykypalkkion suuruutta ja miten se on kehittynyt.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin eri mieltä

Verotuksen progressiivisuus toiminee tässäkin asiassa.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Mikäli tämä toteutuu, pitää ensin tarkoistaa, että omaishoitajalla on todellinen ja aito mahdollisuus pitää vapaansa.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Periaatteessa työelämän joustoja pitää lisätä esim. omaishoidon ja saatohoidon takia. Työnanantajlle syntyvän kustannuksen kompensoinnista on varmaana tarpeen neuvotella.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Tämän ohella valtionosuuksien käyttö tarkoitukseensa pitää olla esitetty läpinäkyvästi.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

3. sektorin toiminnan tukeminen on olennianen osa suomalaista kansalaisyhteiskuntaa.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Lisätään omaishoitajayhdistysten julkista toiminta-avustusta ja edistetään näin vertaistuen saatavuutta.