Saara-Sofia Sirén

  • Ikä: 32
  • Kotipaikka: Turku
  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Vaalipiiri: 03 Varsinais-Suomen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin eri mieltä

Ei ole kenenkään kannalta toivottavaa, jos omaishoitajaksi päätyisi vastentahtoisesti. Tuen ja palveluiden on oltava sellaisella tasolla, että mahdollisimman moni kokisi omaishoitajuuden itselleen mahdolliseksi vaihtoehdoksi.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin eri mieltä

Tasa-arvon täytyy toteutua ympäri maan.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin eri mieltä

Nykyisessä järjestelmässä tuntuu olevan epäkohta tältä osin. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta lähtökohtana tulisi ilman muuta olla, että tuen saaminen olisi yhtäläistä kaikille kriteerit täyttäville riippumatta siitä, missä asuu.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin eri mieltä

Ehdottomasti palkkiossa olisi korotustarvetta. Omaishoito on arvokasta työtä, josta maksettava korvaus ei tällä hetkellä ole suhteessa sen merkittävyyteen ja raskauteen. Minimipalkkion tason määrittämiseen vaikuttavat monet asiat, esimerkiksi rinnalla tarjottavat palvelut.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin eri mieltä

Tavoitteena on keventää työn verotusta kauttaaltaan. Se koskisi myös omaishoitajia.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin eri mieltä

Ainakin maksun on oltava sellaisella tasolla, että vapaat on mahdollista ja järkevää käyttää.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin eri mieltä

Sama oikeus kuuluisi myös omaishoitajille. Kokoomuksen tavoitteena on luoda hoivavapaa-malli, jossa työntekijöille taattaisiin tarvittaessa parempi mahdollisuus hoitaa läheisiään.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin eri mieltä

Kuntien tulisi kohdistaa omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut valtionosuuden siihen käyttöön, mihin ne on tarkoitettu!

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin eri mieltä

Omaishoito on työtä, jossa tuella ja erityisesti vertaistuella on todella suuri merkitys. Varmasti olisi perusteita lisätä avustusta, etenkin kun ennakoidaan omaishoidon lisääntymistä tulevaisuudessa.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Kaikille toimille olisi varmasti perusteensa. Omaishoitajat tekevät valtavan tärkeää työtä ja myös heidän jaksamisestaan tulee huolehtia ja työtä tukea.