Saara Hyrkkö

  • Ikä: 31
  • Kotipaikka: Espoo
  • Puolue: Vihreä liitto
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitajaksi ryhtymisen pitää perustua omaan valintaan.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Lähtökohtaisesti näin pitäisi olla. Vähintäänkin isot linjat olisi hyvä sopia valtakunnallisesti, jotta ihmiset eivät olisi eriarvoisessa asemassa riippuen kotikunnastaan.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Kaikille tulee turvata riittävä perusturva. Vihreät on esittänyt sosiaaliturvan uudistamista perustuloksi, mikä parantaisi myös omaishoitajien asemaa.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Ei mielipidettä

Verotuksen kannattaa olla yksinkertaista ja ymmärrettävää.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Vähintäänkin maksujen on oltava erittäin maltillisia ja perusteltuja (esim ruoka).

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin samaa mieltä

Periaatteessa juuri näin. Käytännössä valtionosuuksien tarkka korvamerkitseminen on jossain määrin vaikeaa. On kuitenkin selvää, että omaishoidon määrärahojen ei tulisi kunnassa loppua ennen aikojaan, jos niihin ei ole käytetty valtionosuuksien mukaista summaa.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Yleisesti ottaen olen sitä mieltä, että järjestöjen toimintaa Suomessa tulee ja kannattaa tukea nykyistä enemmän.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.