Saara Huhmarniemi

  • Ikä: 42
  • Kotipaikka: Kirkkonummi
  • Puolue: Vihreä liitto
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Kriteerejä on selkeytettävä, niin että tuen myöntämisen perusteet ovat avoimet.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajalla tulee olla subjektiivinen oikeus tukeen ja kuntien tulee taata riittävät määrärahat.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon palkkion arvioinnin yhteydessä on tärkeää pitää huolta siitä, että omaishoitajan on halutessaan kannattavaa ottaa vastaan esimerkiksi osa-aikatyötä.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Verotuksen keventäminen on yksi tapa parantaa omaishoitajien tilannetta etenkin pienituloisilla tai esimerkiksi opintotukea nostavilla.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Hoidon maksullisuus voi vähentää lakisääteisten vapaiden käyttöä.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Jos hoidettava sairastuu äkillisesti, on sopimusomaishoitajan toimeentulo pystyttävä turvaamaan sairauspoissaolon aikana, tarvittaessa valtion tuella.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Kolmannen sektorin työ on arvokasta ja kustannustehokasta.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.