Ritva ”Kike” Elomaa

  • Ikä: 63
  • Kotipaikka: Masku
  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Vaalipiiri: 03 Varsinais-Suomen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Lähtökohtaisesti ihmiset huolehtivat läheisistään. Vastoin tahtoaan ei ole järkevää ketään pakottaa hoitovastuuseen. Se ei ole hoidettavankaan etu.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Ilman muuta. Omaishoitajia on kohdeltava tasapuolisesti. Omaishoidon tuki Kelalle ja samalla varmistettava, että sillä on riittävät resurssit hoitaa tämä tärkeä velvollisuus.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Tietysti. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit kaipaavat yhdenmukaistamista ja selkeitä reiluja pelisääntöjä. Tuen saamisen pitäisi olla myös nykyistä helpompaa.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon palkkio ei vastaa tällä hetkellä työn vaativuutta eikä yhteiskunnalle koituneita säästöjä. Palkkio vaikuttaa usein myös omaishoitajien elämänlaatuun.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Kannatan hoitopalkkion verottomuutta. Olen tehnyt kansanedustajana lakialoitteen jossa ehdotan omaishoitopalkkion verottomuutta. Hallitus hylkäsi aloitteen.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Tämä olisi mielestäni reilu käytäntö.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tukemiseen kohdennettujen varojen tulee tietysti mennä oikeaan osoitteeseen.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Omaishoitajien tarve tulee kasvamaan tulevaisuudessa ja yhteiskunnan on tuettava ihmisiä auttamaan lähimmäistään. Se edellyttää omaishoitajien asemaan tuntuvia parannuksia.