Risto Simonen

  • Ikä: 52
  • Kotipaikka: Vesanto
  • Puolue: Kansalaispuolue
  • Vaalipiiri: 09 Savo-Karjalan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Hoidettavan lähimmäisen oman tahdon tulee ratkaista silloin, kun hoidettava on ilmaissut tahtonsa ollessaan vielä ajattelultaan skarppi. Myös potilasasiakkaan hoidon tarpeen arviointi ratkaisee. Lääkärin lausuntoa tulisi kunnioittaa, mikäli lääkäri suosittaa hoidollisesti ja lääkinnällisesti valvottuja olosuhteita.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Kun omaishoitotoiminnan kenttä toimii yhteisesti jaetuilla ja koetuilla pelisäännöillä, voidaan omaishoitoa myös kehittää yhteisellä agendalla ja fokusoiduilla aloiteilla.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Myös tässä yhdenmukaista ja yhteismitallista viranomaistoimintaa.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoidon palkkion tulee turvata omaishoitajan toimiminen kotona ja sen tulee kattaa omaishoitotyön kiinteitä ja muuttuvia kustannuksia. Silti jää paljon omavastuuta, harrastuneisuutta ja vastuunkantoa lähimmäisestä. Omaishoitotyö vähentää raskaiden laitospaikkojen, tehostetun ja tuetun asumisen kustannuksia.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Myös verotuskohtelulla voidaan tukea omaishoitotyötä. Omaishoito on tärkeä osa suomalaista kansanterveys- ja hoitotyötä.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin eri mieltä

Omavastuutakin voisi kuitenkin kohdentaa vapaiden ajalle. Mutta kotikunnan tai mahdollisen tulevan soten tulisi kattaa näistä kustannuksista esim. 50 %.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin eri mieltä

Tulee saada palkatonta vapaata. Työnantaja ei voine kantaa vastuuta tästä. Mutta Kelan palvelujärjestelmän tulisi jatkossa tukea akuutteja omaishoitopäiviä eli korvata työansion menetystä akuutin sairastumisen yllättäessä.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin samaa mieltä

Kyllä. Omaishoidon perustyöhön. Mutta. Myös omaishoitajien kouluttamiseen ja valistukseen, omaishoitajien järjestäytyneen yhteistoiminnan kustannuksiin.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Juuri oikean suuntaista toimintaa.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.