Riitta Tynjä

  • Ikä: 66
  • Kotipaikka: Jyväskylä
  • Puolue: Suomen Kommunistinen Puolue
  • Vaalipiiri: 11 Keski-Suomen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Ketään ei voi velvoittaa omaishoitajaksi. Erilaista apua ja tukea tulee olla riittävästi saatavilla niin että emme ajaudu enempää tilanteisiin, joissa kaksi vanhusta hoitaa toistaan, vaikka kykyä siihen ei enää olisi.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Ei ole oikein eikä tasa-arvoista, että eri puolilla maata tukea myönnetään eri kriteereillä.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

On törkeää, että kriteerit täyttäville ei myönnetä tukea loppuvuodesta sillä perusteella, että määrärahat on loppu. Näin ei saa olla.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidosta maksettava palkkio kuvastaa arvostusta työlle ja siksi tuokin summa on liian vähän.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitajan työ on yhteiskunnalle edullista, koska se saattaa esim. vapauttaa laitoshoitopaikan, joka on paljon kalliimpi yhteiskunnalle. Siksi ei olisi kohtuutonta, että palkkiosta ei perittäisi veroa lainkaan eikä se vaikuttaisi muihin etuuksiin.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Ongelma on, että useinkaan ei löydy paikkaa loma-ajalle ja jos löytyy, niin maksun takia sitä ei voi ottaa vastaan. Kohtuullista olisi, että lomapaikalta ei perittäisi maksua.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Tämä on ihan kohtuullinen vaatimus.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Itsestään selvää, että kun kunnille myönnetään nimenomaan tähän tarkoitukseen rahaa, niin se tulee siihen käyttää. Ellei näin tapahdu, kuntia pitää sanktioida.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajayhdistykset tekevät arvokasta työtä. Haluaisin nostaa esiin myös lastensa omaishoitajina toimivien Leijonaemojen tärkeän työn.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Lisätään omaishoitajayhdistysten julkista toiminta-avustusta ja edistetään näin vertaistuen saatavuutta.

Omaishoitajan työ on rankkaa. Siksi vertaistuen merkitys sekä mahdollisuus vapaiden pitämiseen mielestäni korostuvat.