Riitta Kuismanen

  • Ikä: 59
  • Kotipaikka: Pirkkala
  • Puolue: Suomen Kristillisdemokraatit
  • Vaalipiiri: 07 Pirkanmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitaja on oman hoidettavansa asiantuntija

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Kunnat voivat niin halutessaan maksaa kuntalisää ja tarjota ylimääräisiä palveluja.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Mikäli omaishoitaja ei saa tukea vaativaan hoitoonsa, hän väsyy ja hoidettava siirtyy yhteiskunnan kustannukseksi.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Ns. viralliset omaishoitajat säästävät yhteiskunnan varoja miljardeja euroja – omaishoito on erittäin kustannustehokasta ja ikääntyneiden määrän lisääntyessä sekä absoluuttisesti että suhteellisesti, eivät julkiset varat riittäisi ilman toimivaa omaishoitoa.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Täysin verottomaksi.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajat jättävät paljon vapaitaan käyttämättä. Yksi syy on maksu, joka monelle omaishoitajalle on liian suuri. Lakisääteisen vapaan pitämistä pitäisi tukea kaikin mahdollisin keinoin, myös kehittämällä sijaishoitoa.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Olisi hyvä,mutta tämä voisi olla ns. työvoimapoliittinen kannustinloukku. Omaishoitajan on muutenkin vaikea työllistyä – työnantajat usein karsastavat heitä kuten pienten lasten äitejäkin. Pelkona toistuvat poissaolot. Palkattomien vapaiden pitäminen mahdollistettava tarvittaessa -tämä olisi jo hieno kädenojennus.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Valtionosuudet tulisi korvamerkitä, määrärahasidonnaisuudesta tulisi päästä eroon. Viime vuosina myönnetyt lisämäärärahat ovat vaipuneet monissa kunnissa kunnan pohjattomaan kassaan..

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Yhdistykset tekevät arvokasta ennaltaehkäisevää työtä, antavat vertaistukea ja järjestävät hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa. Monelle omaishoitajalle ainoa paikka, jossa tulee ymmärretyksi, kuulluksi ja josta saa uusinta tietoa palveluista ja etuuksista.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Työaikajoustot nostaisin ensimmäiselle sijalle, jotta omaishoitajien mahdollisuutta osallistua työelämään helpottuisi. Myös oikeus palkalliseen hoitovapaaseen on oleellinen. Omaishoidon palkkiota pitäisi myös korottaa, jotta omaishoito olisi realistinen vaihtoehto ja takaisi riittävän toimeentulon.