Reijo Hongisto

  • Ikä: 56
  • Kotipaikka: VIMPELI
  • Puolue: Sininen tulevaisuus
  • Vaalipiiri: 10 Vaasan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Suomen perustuslaki takaa ihmiselle oikeuksia määrätä omasta elämästään. Hoitovastuu lähimmäisestä kuuluu näihin oikeuksiin. Minun mielestäni ketään ei voida pakottaa ottamaan kenestäkään – ei edes lähimmäisestään – suurempaa vastuuta kuin hoitovastuun ottava henkilö itse haluaa.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Ihmisiä on kohdeltava yhdenvertaisesti kaikkialla. Hoidon saaminen ei saa riippua maksavan kunnan taloudellisesta tilanteesta. Kaikille sama julkinen hoito, samoilla kriteereillä.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Samoilla kriteereillä sama tuki jokaisessa Suomen kunnassa ja kaupungissa. Omaishoitajat tekevät erittäin arvokasta työtä, joka on yhteiskunnan kannalta myös kustannustehokasta.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Vaikka palkkio nostettaisiin 1000 euroon kuukaudessa, olisi omaishoito vieläkin yhteiskunnalle halvempaa kuin laitoshoito. Laitoshoitokuukausi maksaa yhteiskunnalle monta kertaa enemmän kun omaishoito, joten omaishoidonpalkkiota voi korottaa niin, että sillä olisi nykyistä suurempi merkitys hoitosuhteen aloittamiseen.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Kysymyksessä on palkkio, eikä palkka. Minun mielestäni omaishoitopalkkion pitää olla kokonaan verovapaa.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Monet omaishoitajat/hoidettavat asuvat samassa taloudessa ja ovat vähävaraisia. Hoitaja tarvitsee välillä lepoa ja jos hoidettava joutuu maksamaan hoidostaan hoitajan lakisääteisen vapaan aikana, jää moni vapaa pitämättä, koska yhteistaloudessa ei ole varaa maksaa intervallihoidosta.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin eri mieltä

Tämä asia ei ole aivan yksiselitteinen, sillä työssäkäyvä saa työstään palkan. Palkkion hän saa tekemästään omaishoidosta. Monilla pk yrittäjillä ei ole varaa maksaa palkkaa henkilölle joka ei ole työssä. Palkka joko työstä taikka omaishoidosta.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Tämä on itsestään selvä asia. Ei kaipaa perusteluja.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoito on yhteiskunnalle monta kertaa halvempaa kun laitoshoito. Omaishoitajia tarvitaan yhä enemmän. Omaishoitajaksi ryhtyvät on tiedettävä mihin ryhtyy ja mitä oikeuksia hänellä on. Tämän takia neuvontaa on syytä lisätä.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Omaishoidon merkitystä ei voi liiaksi korostaa. Omaistaan hoitava ja hoidettava ovat elämän varrella kiintyneet toisiinsa ja heidän keskinäinen luottamussuhteensa hyvän hoidon ja hoivan takuu.