Reija Taupila

  • Ikä: 42
  • Kotipaikka: Hyvinkää
  • Puolue: Suomen Kristillisdemokraatit
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

On täysin selvää, että omaishoitajaksi ryhtyvän oma elämän tilanne tulee ottaa huomioon (oma terveys, työelämä jne.) kun omaishoitajan vastuun määrää hoidettavasta päätetään.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Kriteerit vaihtelevat kunnittain ja nykyisessä tilanteessa on myös kuntia, joissa rahat ovat loppuneet kesken ja omaishoitajat jääneet vaille tukea. Kriteerit pitää siis ehdottomasti yhtenäistää ja siirtää maksu Kelan vastuulle.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Jos kriteerit ja maksuperusteet ovat koko maassa samat, tulee omaishoidon tuen saaminen mahdolliseksi kaikille kriteerit täyttäville.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

KD esitti omassa vaihtoehtobudjetissaan määrärahan lisäystä omaishoidon tuen alimman tason nostamiseen. Määrä ei tainnut olla noin suuri, mutta jos palkkio muuttuu verovapaaksi, on käteen jäävä osuus nykyistä huomattavasti suurempi.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Kristillisdemokraatit ovat esittäneet hoitopalkkiolle täyttä verovapautta. Kannatan sitä esitystä.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidosta syntyy merkittäviä säästöjä yhteiskunnalle, joten hoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi järjestettävä hoito tulee olla maksutonta.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Tarvitaan joustoja työelämään, jotta omaishoitajat pystyvät yhteensovittamaan työssäkäynnin ja omaishoidon.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoidon tuen maksatus tulisi siirtää kunnilta Kelalle.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajat tekevät yhteiskunnallisesti merkittävää työtä. Neuvontaa ja vertaistukea tarvitaan tulevaisuudessa entistä enemmän, joten julkista avustusta tulee lisätä samassa suhteessa.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Tarvitaan omaishoidon lain uudistus, jossa nyt ilmeiset epäkohdat korjataan kuten yhdenmukaisten kriteerien puuttuminen, tuen korottaminen ja sen muuttaminen verovapaaksi.