Rauno Rantaniemi

  • Ikä: 56
  • Kotipaikka: Rovaniemi
  • Puolue: Suomen Keskusta
  • Vaalipiiri: 13 Lapin
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Tarvittaessa kunnan/maakunnan on otettava hoito vastuu jos tämä ei omaisille ole mahdollista.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Tuen myöntämisen kriteerit ja toiminta, tulee olla yhdenvertaista asuinpaikasta riippumatta. Perustuslaki, yhdenvertaisuus: Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan terveyden tai vammaisuuden takia.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Ehdottomasti, esim. määrärahasidonnaisuus tulee poistaa. Omaishoito on inhimillinen hoitomuoto ja säästää merkittävästi myös julkisia varoja.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitajat ovat ansainneet kohtuullisen taloudellisen korvauksen työstään. Taloudellinen korvaus pitää olla riittävän korkea jotta saataisiin ihmisiä ryhtymään omaishoitajiksi. Minimipalkkion korotusta ja verotuksen suhdetta on arvioitava kokonaisuutena, jotta tuloista omaishoitajille mahdollisimman suuri hyöty.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitajat ovat ansainneet kohtuullisen taloudellisen korvauksen työstään. Taloudellinen korvaus pitää olla riittävän korkea jotta saataisiin ihmisiä ryhtymään omaishoitajiksi. Minimipalkkion korotusta ja verotuksen suhdetta on arvioitava kokonaisuutena, jotta tuloista omaishoitajille mahdollisimman suuri hyöty.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajat tarvitsevat riittävän määrän vapaa-aikaa, palautuakseen ja saadakseen omaa aikaa. Valitettavasti osa omaishoitajista joutuvat jättämään vapaa-ajan käyttämättä taloudellisista syystä.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Tässä voi soveltaa samaa toiminta tapaa kuin alle kymmenen vuotiaan lapsen sairastapauksissa.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Täysin samaa mieltä, ei muuta lisättävää.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitajayhdistyksillä on monia tärkeitä tehtäviä, vertaistuki, edunvalvonta, tiedon jakaminen jne. Kansalaisjärjestöjen taloudellisia toimintaedellytyksiä tulee parantaa. Tämä on huomioitava STEA:n avustusten jaossa.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Vaikea valinta, kaikki kannatettavia ehdotuksia. Valitsin yksilötasolla omaishoitajaa tukevat ratkaisut tärkeimmiksi.