Raija Vahasalo

  • Ikä: 57
  • Kotipaikka: Eduskunta
  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajan työ on raskasta ja vaativaa ja heidän elämäntilanteensa vaihtelevat. Siksi omaisen on voitava itse päättää hoitovastuusta. Omaishoitajien jaksamisesta on myös pidettävä huolta.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajat ovat tänä päivänä eri arvoisessa asemassa riippuen siitä, missä kunnassa sattuvat asumaan, koska omaishoidon tuen tasot ja kriteerit vaihtelevat kunnasta toiseen. Siksi pitää saada yhtenäiset kriteerit ja tuen tasot.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitaja on ansainnut tukensa, koska hän tekee arvokasta työtä omaisensa eteen ja mahdollistaa omaiselleen paremman elämän. Omaishoidon tuki ei saisi olla kunnille vapaaehtoista, sillä se lisää eriarvoisuutta omaishoitajien välille eri kunnissa.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidontuki on pieni palkkio suuresta työstä. Siksi sitä pitää nostaa, jotta se auttaisi omaishoitajien pärjäämistä. Omaishoito on joka tapauksessa kunnalle vielä edullisin vaihtoehto.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Hoitopalkkio on niin pieni, että käteen jäävä osa pitää olla sellainen, että palkkiosta on hyötyä.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Monet omaishoitajat eivät vie omaistaan kodin ulkopuolelle hoitoon vapaiden ajaksi tai ota sijaishoitajaa kotiin, koska palvelu maksaa heistä liikaa. Kuitenkin omaishoitajan jaksamisesta on pidettävä huolta ja omaishoitajan on voitava pitää vapaapäiviä.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Kun hoidettava sairastuu äkillisesti, ei ole mahdollista saada sijaishoitoa heti. Siksi omaishoitajan on voitava jäädä kotiin hoitamaan omaistaan. Tästä työnantajalle aiheutuvat kulut on kompensoitava.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Kun valtionosuuksien kriteerinä on omaishoidon tuki, on raha tarkoitettu käytettäväksi siihen, vaikka se ei olekaan korvamerkittyä. Kunnan päättäjillä on suuri vastuu ohjata rahat oikeaan osoitteeseen.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajaliiton paikallisyhdistykset antavat matalan kynnyksen vertaistukea, apua ja neuvontaa, jota viranomaisilta on hankala hakea. Paikallisyhditykset antavat sosiaalisen ympäristön, jossa viihdytään. Yhdistysten toimintaa eivät viranomaiset voi korvata.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

Olisin rastittanut kaikki kohdat, sillä ne kaikki tekevät sopimushoidon houkuttelevammaksi. Jokainen omaishoitaja arvostaa eri asioita riippuen hoidon sitovuudesta ja omasta elämäntilanteesta. Tavoitteena on saada toteutettua kaikki kohdat.