Pirkka Aalto

  • Ikä: 49
  • Kotipaikka: Kemijärvi
  • Puolue: Suomen Kristillisdemokraatit
  • Vaalipiiri: 13 Lapin
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajaksi ryhtymisen tulee olla vapaaehtoinen järjestely eikä käytännön sanelema pakko. Nyt moni potilas selviytyy vain omaisten avulla ja seurauksena voi olla, että omaiset uupuvat ja sairastuvat itse.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tuen kriteerit on yhtenäistettävä koko maassa ja tuen maksatus siirrettävä Kelaan.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Kuntien tulee varata riittävästi määrärahoja omaishoidon tukemiseen. Se on kuitenkin myös kunnan kannalta hyvin kustannustehokas hoitomuoto.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Tällä hetkellä hoitajille maksettava vähimmäispalkkio on liian alhainen eikä vastaa työn vaativuutta. Omaishoidon tukemisen tulisi olla yksi keskeisimmistä laitoshoidon vähentämiseen tähtäävistä toimenpiteistä!

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tuki tulee muuttaa kokonaisuudessaan verovapaaksi tuloksi. Lisäksi omaishoitajien tukemiseksi pitäisi ottaa käyttöön lapsivähennyksen kaltainen tuloverotuksen omaishoitovähennys.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Oikeus vapaapäiviin ja virkistymiseen on taattava jokaiselle omaishoitajalle. Jaksamisesta on huolehdittava lisäksi tarjoamalla omaishoitajalle tarpeen mukaan kuntoutusta ja kotipalvelua.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Olisi kohtuullista, että myös yli 10 vuotiaan omaishoitajalla olisi oikeus palkalliseen vapaaseen, mikäli hoidettava sairastuu äkillisesti. Yhteiskunnalle tullee kuitenkin halvemmaksi, että hoidettava saa hoitoa kotonaan kuin esim. sairaalassa.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Kun kerran kuntien valtionosuuksiin on lisätty määrärahoja omaishoidon tukemiseen, tulee nämä rahat myös suunnata 100 prosenttisesti tähän työhön.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajan työ on yleensä hyvin yksinäistä puurtamista, joten kaikenlainen vertaistuki ja sen saamisen sekä neuvonnan saamisen helpottaminen on kaikin tavoin kannatettavaa. Omaishoitajayhdistysten toiminta tulee varmistaa ja niiden jatkuvuus turvata.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.