Pirjo Luokkala

  • Ikä: 56
  • Kotipaikka: Vantaa
  • Puolue: Suomen Keskusta
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Hoitovastuun ottamisessa tulee kuunnella hoidettavaa ja omaista. Jos hoidettava kykenee ilmaisemaan oman tahtonsa hoitovastuu-asiassa, hoidettavan tahtoa tulee kunnioittaa. Omainen tietää parhaiten oman jaksamisensa rajat.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon kriteerien tulee perustua yhdenmukaisiin hoitoisuuden kriteereihin, jotka ovat yksiselitteiset ja yhdenmukaiset koko maassa. Oikeudenmukaisuus toteutuu kun hoitoisuusmittarit on hyvin laadittuja ja käytännössä testattuja, toimivia.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Jos omaishoidon tuen kriteerit täyttyvät, omaishoidontuki tulee myöntää ja omaishoidontukeen liittyvät vapaapäivät omaishoitajalle järjestää. Tämä pitää toteutua jokaisessa kunnassa ja kaupungissa.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon minimipalkkio tulee olla sellainen, että omaishoitaja tulee sillä rahalla toimeen.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidonpalkkio voi olla lapsilisän kaltainen tuki veroton etu, koska silloin se kohtelee kaikkia omaishoitajia samalla tavalla, oikeudenmukaisesti.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajan lakisääteisten vapaapäivien ei saa tuoda ylimääräisiä kustannuksia hoidettavalle.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Sopimusomaishoitajan tulee saada palkka jo suunnitellusta työtehtävästä, koska sopimusomaishoitaja on voinut joutua ostamaan lento-, juna tai bussiliput jo tulevaa työmatkaa varten sekä varaamaan ko päivät työpäiviksi. Sopimusomaishoitajan tulonmuodostus tulee turvata.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajat ovat yhteiskunnan vähiten arvostettu työvoima. Kaikki valtion kunnille osoittama valtionosuus omaishoitoon tulee käyttää täysimääräisesti omaishoitajien palkkioiden maksuun.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajayhdistykset tekevät arvokasta ja yhteiskunnallisesti merkittävää työtä omaishoitajien aseman parantamiseksi. Työtä tulee arvostaa ja kehittää yhteiskunnan yhteisillä varoilla.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.

Omaishoitajat tekevät arvokasta työtä, monesti vaikeissa olosuhteissa. Tätä työtä voidaan arvostaa maksamalla omaishoitajalle työstä palkkio, joka on vähintään työttömyysturvan suuruinen summa kuukaudessa.Myös vapaapäiviä tulee olla 2 viikossa, kuten muillakin työntekijöillä. Vapaapäivien pitäminen edistää omaishoitajan jaksamista.