Pia Kopra

  • Ikä: 53
  • Kotipaikka: Helsinki
  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Vaalipiiri: 01 Helsingin
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

On selvää, että omaishoitajien ja hoidettavien elämäntilanteet ja tarpeet ovat hyvin erilaisia, joten kokonaisuus tulisi olla räätälöityjä niin pitkälle kuin se on järkevää.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Tämä lisäisi yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Tämä lisäisi sosiaalista yhdenvertaisuutta. Kaikkia kriteerit täyttäviä omaishoitajia tulisi kohdella samalla tavoin.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Nykyinen korvaus on liian pieni. Omaishoito tulee kunnalle paljon edullisemmaksi kuin laitoshoito.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Kannatan omaishoidon tuen verotuksen keventämistä ja sitä, että omaishoidon tuki olisi etuoikeutettu tulo, jota ei oteta huomioon omaishoitajien sosiaalietuuksia laskettaessa.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Palvelumaksut ovat suhteellisen kalliita. Olisi asianmukaista, että tässä kohtaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja kohtuullistettaisiin.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Työn ja omaishoidon yhteensovittamista pitäisi helpottaa. Ehdotus valtion nimittämästä omaishoidon ja työelämän yhteensovittamista kehittävästä työryhmästä on kannatettava. Työryhmän tulisi miettiä tätäkin vaihtoehtoa ja laatia suositukset lainsäädännön kehittämiseksi.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Ei ole oikein eikä kohtuullista, että kunnilla tai maakunnilla on mahdollisuus evätä omaishoidon tuki vetoamalla määrärahasidonnaisuuteen.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen ja kuntien avustuksia tulee voida myöntää omaishoitajayhdistyksille. Tällöin yhdistykset voivat organisoida ohjausta, valmennusta ja vapaaehtoispohjaista auttamista vertaistukea unohtamatta. Vapaaehtoispohjainen tuki parantaa palveluiden laatua ja alentaa kokonaiskustannuksia.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kaikkein tärkeintä on, että kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille tarjotaan omaishoitosopimus. Kriteereiden tulee olla samat koko maassa. Omaishoidon tuen palkkiot ovat liian pienet ja niitä on nostettava. Kriteerien ja palkkioluokkien yhdenmukaistaminen on erittäin tarpeellista.