Pia Kauma

  • Ikä: 52
  • Kotipaikka: Espoo
  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Jokainen haluaa hoitaa omaa läheistään parhaalla mahdollisella tavalla. Joskus voi oma jaksaminen olla kuitenkin pahasti koetuksella. Erityisesti näin voi olla, jos hoidettava sairastaa etenevää sairautta tai hän on vaikeasti monisairas. Yhteiskunnan kannettava vastuuta myös.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Ei voi olla niin, että asuinpaikka määrää, onko tukeen oikeutettu vai ei.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Määrärahat ovat olleet kuntapäättäjien käsissä, ja joskus ne loppuvat kesken vuotta, jolloin uusia tukia ei ole voitu myöntää, vaikka kriteerit olisi täytettykin.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Tarkka summa tulee määritellä seuraavan vaalikauden alussa, mutta nostaa sitä pitää joka tapauksessa.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Veroprosenttihan nousee, kun omaishoitopalkkio tulee omaishoitajan muiden tulojen päälle. Tuloverotuksemme progressio on tältä osin liian suuri.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Sopimusomaishoitajan tulot eivät saa romahtaa hänestä riippumattoman syyn takia.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Valtionosuuksien käyttöä tulee soteasioista päättävien muutenkin valvoa, että ne menevät niihin tarkoituksiin, joihin ne ensisijaisesti on tarkoitettukin.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajien määrä ja heidän merkityksensä yhteiskunnassa tulee kasvamaan, joten resurssien on kasvettava samassa suhteessa.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Omaishoitajat tekevät erittäin tärkeää työtä ja usein oman jaksamisensa äärirajoilla. Ei voi olla oikein, että asuinpaikka ratkaisee, saako tukea vai ei. Omaishoitajan pitää myös itse pystyä määrittelemään, kuinka sitovaa hoivavastuu on.