Petteri Räty

  • Ikä: 32
  • Kotipaikka: Espoo
  • Puolue: Vihreä liitto
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Yksilönvapaus on minulle tärkeä arvo. Jos läheinen ei jaksa, pysty tai halua, kuuluu hoitovastuu yhteiskunnalle.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Yksi perustuslain antamia perusoikeuksia on, että olemme yhdenvertaisia. Alueellisten erojen ei tulisi näkyä tässä tuessa vaan erot esimerkiksi asuinkustannuksissa tulisi olla muiden tukimuotojen asia.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tuen saaminen ei tule riippua kunnan määrärahojen riittävyydestä vaan hakijan tilanteesta. Omaishoitajuuden tulee perustua omaishoitajan tahtoon, joten oletan, että tässä ei kenestäkään tehdä omaishoitajaa pakolla.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Työmarkkinatuki ilman korotuksia on keskimäärin 697€/kk. Tähän nähden 650 euron tuki on kohtuullinen. Edellisten kohtien vastauksien toteutuessa kunnallista liikkumavaraa olisi vähemmän. Kuitenkin, jos kunnallista liikkumavaraa on paljon, tällöin tulisi kunnalla myös olla mahdollista ”kevyttukeen”.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Toteutus tulee kuitenkin tehdä koskien kaikkia pieniä tuloja käyttäen negatiivista tuloveroa tai perustuloa.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin eri mieltä

Tässä tulisi huomioida yhdenvertaisuus esimerkiksi julkisen laitoshoidon asiakkaiden kanssa. Jos näistä palveluista, aterioista jne. joutuu maksamaan, on kohtuullista, että myös omaishoitajan vapaan aikaisesta hoidosta tulee kustannuksia.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Jos tilapäinen hoitovapaa lapselle on palkallista, tulisi myös sopimusomaishoitajan olla oikeutettu palkalliseen vapaaseen.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Rahat tulee käyttää siihen, mihin ne on osoitettu.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Neuvontavastuu tulisi ensisijaisesti olla julkisella sektorilla, jota yksityinen sektori voi täydentää.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.