Petteri Orpo

  • Ikä: 49
  • Kotipaikka: Turku
  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Vaalipiiri: 03 Varsinais-Suomen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajuuden tulisi aina olla vapaaehtoinen valinta, sillä se on sekä hoitajan että hoidettavan etu. On tärkeää huolehtia omaishoitajien hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Omaishoitajuutta tulee tukea riittävillä tukipalveluilla siten, että omasta läheisestä huolehtiminen olisi vaihtoehto mahdollisimman monelle.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Kokoomuksen seniorikannanotossa todetaan, että omaishoitajien asema on tärkeä turvata lainsäädännöllisesti tasa-arvoiseksi asuinpaikasta riippumatta.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Yhdenvertaisuuden näkökulmasta on tärkeää, että omaishoitajien tuen määräytyminen kaikille kriteerit täyttäville on sama, asuinpaikasta tai kunnasta riippumatta.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitajat tekevät arvokasta, usein raskasta työtä. Palkkio on siihen verrattuna hyvin pieni. Omaishoidon tuen monipuolista kehittämistä on jatkettava. Omaishoitajan saama tuki koostuu palkkiosta ja palveluista. Monipuoliset tukipalvelut, mukaan lukien riittävät vapaapäivät, ovat tärkeitä kokonaisuuden kannalta.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Kokoomus haluaa siirtää verotuksen painopistettä työstä haittoihin ja päästöihin. Työn verotuksen keventäminen keventäisi myös omaishoitajan hoitopalkkion verotusta. Sosiaaliturvaa pitää selkeyttää niin, että kannustinloukut vähenevät.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

On huolehdittava, että sijaishoidosta perittävät maksut pysyvät kohtuullisella tasolla eivätkä muodostu esteeksi omaishoitajien vapaiden pitämiselle.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Kokoomus kannattaa työntekijän lakisääteistä oikeutta saada tuettua läheisen hoito- tai hoivavapaata. Lakisääteinen mahdollisuus hoivavapaaseen antaisi työssäkäyville mahdollisuuden antaa hoivaa ja tukea omaisilleen tarpeen tullen. Hoivavapaan ajatuksena on, että työssäkäyvä ihminen voi jäädä hoitamaan lyhytaikaisesti läheisiään.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin samaa mieltä

Väestön ikääntyessä hoivan tarve kasvaa ja omaishoidon merkitys korostuu. Mahdollisuus asua omassa kodissaan ja saada hoivaa läheiseltä on arvokas, ja tämä pitää ymmärtää. Päätös valtionosuuksien käytöstä kuuluu kuitenkin aina kunnille.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitajien monipuoliset tukipalvelut ovat tärkeitä. On tärkeä tarjota koulutusta, sillä usein omaishoitajaksi tullaan vailla aikaisempaa kokemusta. Vertaistukitoiminta edistää omaishoitajan jaksamista. On myös tärkeää lisätä työnantajien ymmärrystä omaishoitajuudesta. Näissä asioissa järjestöt tekevät erittäin arvokasta työtä.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Omaishoitajuutta on tuettava erityisesti edistämällä omaishoitajien mahdollisuuksia vaikuttaa ajankäyttöönsä ja vapaa-aikaansa. Omaisen hoitamisesta ei saa muodostua taakka, ja omaishoitajien omasta terveydestä ja hyvinvoinnista on tärkeä huolehtia.