Petri Valo

  • Ikä: 32
  • Kotipaikka: Pertunmaa
  • Puolue: Liike Nyt
  • Vaalipiiri: 08 Kaakkois-Suomen

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Eriarvoistumista pitää ehkäistä ja tämä on yksi osa-alue siinä. Edellytykset tuen saantiin tulee olla yhtenevät ja erityisesti saatu tuki tulee olla saman suuruinen kuitenkin ottaen huomioon asuinalueen erityispiirteet (hintataso)

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Kunnan määrärahojen riittäminen ei ole perusteltu syy tuen epäämiselle. Kriteerien täytön tulisi aina mahdollistaa tuen saanti.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Pelkkä minimipalkkion nostaminen ei yksin auta omaishoitajia, vaan samalla pitäisi myös katsoa voidaanko lisätä esimerkiksi kuukausittaisten vapaapäivien määrää. Samaten hoitopalkkion vaikutusta muihin tukiin tulee tarkastella uudelleen

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Verotusta sekä vaikutusta muiden tukien määrään tulee tarkastella yhtenä kokonaisuutena

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Lakisääteisen vapaan aikana ei hoidettavalta tulisi periä maksua

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin eri mieltä

Tätä tulisi ehkä tarkastella tapauskohtaisesti. Eli missä tilanteessa oikeus hoitovapaaseen voidaan sallia.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Nykypolitiikan yksi ongelma on juurikin tämä, että varat jotka suunnataan tiettyyn toimintaan käytetään ihan muuhun. Tähän pitäisi saada muutos kaikilta osin.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Pitää täysin paikkansa, että ikärakenteen muutoksen myötä omaishoitajien määrä tulee kasvamaan ja he tarvitsevat yhä enemmän tukea. Millä tavalla tämä tuki voidaan rahoittaa on varmasti yksi lähitulevaisuuden polttavia kysymyksiä.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.