Petri Kolmonen

  • Ikä: 47
  • Kotipaikka: Nurmijärvi
  • Puolue: Suomen Keskusta
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoito on vastuullinen sekä arvokas tehtävä, mutta myös voimavaroja kuluttava. Yhteiskunnan tulee olla vastuussa omista kansalaisistaan vaikkakin omaishoitoon tulee kannustaa.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Valtion tulee mahdollistaa yhtenäiset myöntämiskriteerit valtakunnallisesti kuntien valtionosuutta korottamalla. Kansalaisia tulee kohdella yhdenvertaisesti ja apu tulee olla kaikkien saatavilla.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Vanhuksille paras vaihtoehto on asua kotona mahdollisimman pitkään ilman tehostettua hoitoa. Omaishoito on keskimäärin laadukkaampaa ja aikaa riittää enemmän vanhuksen hoitoon. Tämä ei kuitenkaan poista kotihoidon tarvetta ja tarvitseehan omaishoitajatkin omaa vapaa-aikaa.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Minimipalkkion tulee olla riittävä. En osaa sanoa onko se juuri tuo 650 euroa/ kk. Omaishoidon kustannus on joka tapauksessa huomattavasti alhaisempi, kuin hoitopaikassa.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Riippuu sitä mikä hoitopalkkion suuruus on. Jos hoitopalkkio on pieni tämä on mahdollinen vaihtoehto kompensoida.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitajat tarvitsevat välillä lepoa ja vapaata tärkeästä tehtävästään. Maksuton hoito vapaan aikana on perusteltua.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Kyllä. Verrattavissa lapsen sairastumiseen. Palkallinen vapaa voi kestää muutaman päivän, mutta ei pidempään.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitajat tarvitsevat tukipalveluja joita käsittääkseni jyvitetään tästä kuntien valtionosuudesta. Nämä on syytä pitää.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitajayhdistys on varmaankin asiantuntevin taho järjestämään neuvontaa ja vertaistukea joten on perusteltua lisätä julkista avustusta, jos nykyinen avustus ei tähän riitä.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

Tapaukset ovat hyvin erilaisia. On tärkeää, että hoivavastuun sitovuus määritellään tapauskohtaisesti. Tuki tulee olla riittävä ja omaishoitajalla on oikeus omaan vapaa-aikaan jolloin palvelu on maksuton.