Petra Malin

  • Ikä: 38
  • Kotipaikka: Helsinki
  • Puolue: Vasemmistoliitto
  • Vaalipiiri: 01 Helsingin
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaiset kantavat valtavan vastuun lähimmäisistään, ja keskittyvät hoivaan usein oman hyvinvointinsa kustannuksella. Kenenkään ei voida edellyttää osallistuvan enemmän kuin omat voimavarat ja elämäntilanne antavat myöten.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Tämä on tärkeä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymys.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Myös tämä on tärkeä yhdenvertaisuuskysymys, kaikkien pitää saada tuki kunnan tilanteesta riippumatta. Omaishoitajat kantavat ison hoivavastuun.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitamisen ei pidä aiheuttaa kenellekään taloudellisia vaikeuksia.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Ei mielipidettä

Pienituloisten verotuksen pitää olla oikeudenmukaisella tasolla suurempituloisiin nähden. Ensisijaista on nostaa hoitopalkkioita.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Asiakasmaksut eivät saa muodostaa estettä lakisääteisille vapaille.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Hoivavastuu koskee kasvavassa määrin muitakin kuin pienten lasten vanhempia.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Näin pitää tehdä myös kunnille valtion antaman ohjeistuksen mukaan.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

On tärkeää, että ohjausta ja neuvontaa saa myös kunnallisista palveluista, mutta vertaispohjainen neuvonta on monelle erityisen olennainen tuki.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Muutkin tavoitteet ovat tärkeitä, mutta taloudelliset reunaehdot ovat usein hyvin tärkeitä sille, että omaishoitaminen on ylipäätänsä harkittavissa oleva vaihtoehto.