Pekka Rantanen

  • Ikä: 61
  • Kotipaikka: Kirkkonummi
  • Puolue: Liike Nyt
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Periaatteessa aina. Joskus omaisella on epärealistinen käsitys omista kyvyistään kantaa vastuu.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Tämä on osa kansalaisten välistä tasa-arvoa, jonka tulisi olla riippumatonta asuinpaikasta.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Jokseenkin samaa mieltä

Joskus kriteerit täyttävä omaishoitaja ei kuitenkan kanna vastuutaan, jolloin harkintaa tulee voida käyttää.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Palkkio on nykyisellään pieni verrattuna laitoshoitoon. Palkkio tulee suhteuttaa hoidon vativuuteen, joloin todella vaativaa omaishoitoa tarjoavalle palkki voisi olla suurempikin.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin eri mieltä

Palkkio on osa kokonaistuloa, jota verotetaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin eri mieltä

Hoidettavan saaman hoidon hinta perustuu hoidettavan omaan tulotasoon. Mahdollinen maksuvapautus riippuu tästä. Maksuvapautusta käytetään Suomessa vähemmän kuin laki edellyttää!

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin eri mieltä

Tämä ei voi olla sopimusomaishoitajan työnantajan vastuulla

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Jos raha on korvamerkitty omaishoitoa varten, ei sitä saa käyttää muuhun.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Tämä avustus tulee nähdä investointina

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.

Lisätään omaishoitajayhdistysten julkista toiminta-avustusta ja edistetään näin vertaistuen saatavuutta.