Pekka Niiranen

  • Ikä: 55
  • Kotipaikka: Kuopio
  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Vaalipiiri: 09 Savo-Karjalan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitaja tietää ja tuntee parhaiten oman lähimmäisensä.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Kyse on yhdenvertaisuudesta. Jossain kunnassa suhtautuminen omaishoitoon ja omaishoidon taso voi olla ihan toinen kuin jossain toisessa. Asuinpaikka ei saa määrätä, millaisia kriteereitä käytetään.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Miksi luodaan kriteerit, jos niitä ei käytetä? Tämän pitäisi olla itsestään selvä asia.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitaja ei hoida omaistaan rahasta, mutta yhteiskunnallisesti tärkeästä työstä on maksettava palkkio. Palkkio osoittaa osaltaan sen, että yhteiskunta arvostaa omaishoitajien tekemää työtä.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Kun kyse on yhteiskunnan näkökulmasta tärkeästä työstä, on sitä voitava tukea myös verotuksessa.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Lakisääteisen vapaan aikaisesta hoidosta perittävä maksu ei kuulosta kovin asianmukaiselta toiminnalta.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Tämän pitäisi olla itsestään selvä asia.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Jos raha on tarkoitettu omaishoidon tukemiseksi, on se siihen myös käytettävä.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Neuvonta, opastus ja vertaistuki ovat ensiarvoisen tärkeää. En usko, että vapaaehtoispohjalta tapahtuva toiminta voisi olla yhteiskunnan näkökulmasta liian kallista.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Omaishoito on voitava taata kaikille, jotka täyttävät yhteiset kriteerit. Se on voitava myös räätälöidä kunkin hoitajan ja hoidettavan yksilöllisen tilanteen mukaisesti. Palkallinen hoitovapaa on ensiarvoisen tärkeää tilanteessa, jossa hoitaja sairastuu äkillisesti.