Pauli Kiuru

  • Ikä: 56
  • Kotipaikka: Valkeakoski
  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Vaalipiiri: 07 Pirkanmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Hoitovastuu on iso päätös. Jokainen päätöksen tehnyt on punninnut asian tarkkaan. Päätöstä ei voi ulkoistaa. Vastuun ottavaa on tuettava arvokkaassa työssään. Jos omainen kokee, ettei hän jaksa tehtävää hoitaa, niin siihen ei saa painostaa.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Tämän pitäisi olla itsestäänselvyys. Perustuslaki: ”Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.”

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Kriteerit pitää olla yhteneväiset kaikkialla Suomessa – jokaisessa kunnassa tai maakunnassa. Määrärahasidonnaisuus on poistettava.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Tavoite on perusteltu ja oikeutettu. Omaishoitajan työ on vastuullista ja erittäin sitovaa. Jokainen omaishoitaja säästä yhteiskunnan varoja tuhansilla euroilla, jos kuluja vertaa muihin hoitomuotoihin.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Jokainen omaishoitaja säästä yhteiskunnan varoja tuhansilla euroilla, jos kuluja vertaa muihin hoitomuotoihin. Yksikään omaishoitaja ei tee työtä ansaintamielessä. Palkkio on pieni työmäärään, sitovuuteen ja kuluihin verrattuna.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajat pitävät maksuja korkeina. Omaishoitajat eivät aina käytä vapaitaan kustannusten sekä laatukysymysten vuoksi. Vapaapäivät auttavat jaksamisessa ja omaishoidon jatkumisessa. Yhteiskunta säästää myös siinä.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Jos vapaata ei saa, niin se voi johtaa kohtuuttomiin tilanteisiin. Kulujen osalta korostaisin yhteiskunnan roolia. Pienelle yritykselle voi kertyä lisätaakka, jota se ei pysty kantamaan. Se voi vaikeuttaa myös sopimushoitajan asemaa rekrytoinneissa.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Valtionosuudet on tässä yhteydessä tarkoitettu mielestäni nimenomaan omaishoitoon – ei yleiskatteelliseksi tuloksi. Näiden 50 kunnan olisi syytä tehdä korjausliike nopeasti.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajaliiton paikallisyhdistykset tekevät arvokasta työtä. Se korvaaminen muulla tavalla on vaikeata tai mahdotonta. Tarve kasvaa ikärakenteen muuttumisen seurauksena. Yhdistysten työ säästää valtion varoja.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

Kaikki ovat tärkeitä tavoitteita. Jokaisen asian pitäisi olla kunnossa. Jokaisella omaishoitajalla on omat tarpeensa ja toiveensa. Niitä on kunnioitettava. Olettaisin, että sitovuus, palkkiot ja vapaat ovat kaikille tärkeitä seikkoja.