Paula Werning

  • Ikä: 42
  • Kotipaikka: Kouvola
  • Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  • Vaalipiiri: 08 Kaakkois-Suomen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaisen oma elämäntilanne, jaksaminen ja osaaminen tulee huomioida.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoito on aivan yhtä arvokasta riippumatta asuinkunnasta. Kuntien väliset erot ovat suuria ja aiheuttavat eriarvoisuutta.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Mielestäni perustelut ovat samat kaikille.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Ehdottomasti! Omaishoidon arvostus on olematonta. Kunnissa tulisi ymmärtää kustannusvaikutus, jos omaishoito kasvaa ja ympärivuorokautinen hoito vähenee.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

On mietittävä erilaisia keinoja keventääkseen verotusta, esim eläketulovähennys.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Kyllä. On kohtuutonta, että omaishoitaja maksaa vielä pienestä korvauksesta hoidettavan loman. Omaishoitajan jaksaminen on ensiarvoisen tärkeää ja kustannukset eivät saa olla esteenä vapaa-ajan pitämiselle.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitoakin tulee kehittää ja tämä vaatii rahaa, palkkioita tulee nostaa ja tähänkin tarvitaan rahaa. Mielestäni valtionosuudet ovat tähän tarkoitettuja.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajat ovat valitettavan yksin työnsä kanssa. Vertaistuki on äärimmäisen tärkeää myös heidän jaksamisen kannalta. Kolmannen sektorin tekemä työ on korvaamatonta kun puhutaan koko sote-kentästä.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

Olen sairaanhoitaja ja tehnyt yli 10-vuotta työtä ikääntyneiden ympärivuorokautisessa hoidossa hoitaen mm. intervalli asiakkaita. Omahoitajien rooli on merkityksellinen ja hoidettavalle paras mahdollinen vaihtoehto.