Pasi Mustonen

  • Ikä: 45
  • Kotipaikka: Kerava
  • Puolue: Suomen Kristillisdemokraatit
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Perheillä on erilaisia tilanteita elämässään ja jokainen saa valita tilanteeseen parhaiten sopivan hoitotavan.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin eri mieltä

Tuessa voitaisiin ottaa huomioon asuinalueen kalleus ja harvaan asutulla alueella matkat palveluihin.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoito on kaikista hoitomuodoista paras ja kunnioitettavin hoidettavan kannalta. Omaishoitajan on saatava tästä työstä asianmukainen palkkio.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Tämä voisi toimia yhtenä palkkiona ja kannustimena omaishoitajan työhön.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin eri mieltä

Jonkun hoitajan on kuitenkin saatava työstään korvaus omaishoitajan vapaan aikana.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Kyllä. Tätä voisi verrata lapsen äkilliseen sairastumiseen, josta saa jo palkallista vapaata.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Avustusta täytyy lisätä suhteessa lisääntyvien omaishoitajien määrään.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.