Pasi Huuhtanen

  • Ikä: 53
  • Kotipaikka: tuusula
  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Kyllä. Ketään ei voi kotihoitoon pakottaa. Mutta toisaalta niin yhteiskunnan kuin hoidettavan etu on, että omaishoitaja löytyy eikä omaista tarvitse liian varhain laitossijoittaa.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

On lähes tulkoon käsittämätöntä, että tässä asiassa voidaan ihmiset laittaa eriarvoiseen järjestykseen ja kaikissa muissa vaaditaan tasapuolista kohtelua.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Jokseenkin samaa mieltä

Pääsääntöisesti näin. Potilaan etu pitää kuitenkin olla ensisijainen tavoite. Joskus omaishoitaja ei välttämättä tunnesyistä tai pelkästään tiedon puutteen takia pysty arvioimaan omia kykyjään ja potilaan tarvitsemaa hoitoa.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoito on niin kunnan kuin omaistenkin kannalta kustannustehokkain ja inhimillisin vaihtoehto.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Pääsääntöisesti näin. Pitää kuitenkin huolehtia siitä, ettei omaishoitaja potilaan hoidon kustannuksella laiminlyö hoitovelvoitettaan toimiessaan muissa tehtävissä. Potilaan etu edellä pitää mennä.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin eri mieltä

Tämänkaltainen ratkaisu aikaansaisi eriarvoisen tilanteen eri potilaiden välillä. Kunnan olisi erittäin vaikea budjetoida ja resursoida seuraavan vuoden kulujaan. Kustannukset kunnalle ja veronmaksajille ovat huomattavasti isommat.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin eri mieltä

Tällainen tulkinta saattaisi eriarvoiseen asemaan kuntatyönantajan ja yksityisyrittäjän. Kunnalle saattaa olla edullista suostua tällaiseen ratkaisuun kokonaisuuden kannalta, mutta yksityissektorilla tilanne helposti tulisi yrittäjän maksettavaksi ja näinollen omaishoitajia ei enää palkattaisi yksityissektorin palvelukseen.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin samaa mieltä

Valtion korvamerkityt tuet eivät saa mennä kuntien pohjattomaan laariin. Kunnille kuitenkin syntyy kuluja ja velvoitteita esimerkiksi sijaisjärjestelyistä ja erilaisten terveydenhoitopalveluiden järjestämisestä.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta ei nykyisellä tulopohjalla ja tulevalla verokertymäpohjalla tule pärjäämään ilman kotihoitoa ja vapaaehtoistyötä. Tätä pitää myös rahallisesti tukea.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Omaishoidosta saada asianmukainen korvaus. Kotihoito on kunnan ja yhteiskunnan kannalta kuitenkin se paras vaihtoehto. Nämä kolme valintaa eivät kuitenkaan ole toisiaan poissulkevia vaan toisiaan tukevia.