Päivi Karppi

  • Ikä: 37
  • Kotipaikka: VAASA
  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Vaalipiiri: 10 Vaasan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Kunnioitettava päätös, jos omainen haluaa hoitaa kotiin läheisensä. Kaikilla ei ole tähän mahdollisuutta esim. taloudellisista syistä tai oma fyysinen kunto ei anna hoitomahdollisuutta.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Kyllä, tasa-arvoiset kriteerit tulisi olla koko Suomessa. Tasa-arvo pitäisi olla myös vanhusten omaishoitajien vs. vammaisten omaishoitajat.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

On tasa-arvoa, että kriteereiden täyttyessä, kaikilla on samat oikeudet. Tiedän, että näin ei ole. Kunnissa on niinkin, että vain määrätty määrä vuositasolla saa omaishoidontukea. Kun ”paikka vapautuu” on seuraavalla omaishoitajalla mahdollisuus päästä tuen piiriin.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin eri mieltä

Varmasti tuen nosto olisi tarpeen, mutta mistä siihen rahat? Mielestäni vielä tärkeämpää, että jokaisella kriteerit täyttävällä olisi mahdollisuus tukeen. Niidenkin rahojen löytäminen tuntuu olevan tällä hetkellä kovin vaikeaa.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Tällä ihmisryhmällä varmasti muutenkin jo tiukkaa.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin eri mieltä

Suomessa hoitokustannukset melko matalalla. Sekä lääkkeissä ja hoitojaksoissa on jo maksukatto.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Pitäisikö hyödyntää samoja ohjeita, kuin alle 12 vuotiaiden hoito-oikeudessa? Silloin omaishoitaja voisi olla omasta työstään poissa kolme työpäivää sairastumisen alusta.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Kyllä.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Yhteisöllisyys ja vertaistuki kaikissa elämäntilanteissa tärkeää, myös omaishoitajille. Ainakin Vaasassa heillä on omat vertaistukitoimintansa.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.

On inhimillistä sairaalle ja usein tärkeää omaiselle, jos kotihoito on mahdollista. Yhteiskunta haluaa tätä tukea, koska se on paras ratkaisu monissa tilanteissa kaikille osapuolille. Elämä on kaari. Pikkulasten ja vanhustenhoito on monessa mielessä rinnastettavissa.