Outi Alanko-Kahiluoto

  • Ikä: 52
  • Kotipaikka: Helsinki
  • Puolue: Vihreä liitto
  • Vaalipiiri: 01 Helsingin
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

On vastuutonta pakottaa ketään hoitamaan läheistään. Se lisää kaltoinkohtelun ja läheisväkivallan riskiä, miltä emme saa myöskään ummistaa silmiämme.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Suomessa on paljon iäkkäitä omashoitajia, jotja eivät saa omaishoidontukea. Siirto Kelalle tekisi kriteereistä yhdenmukaiset.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Kyllä. Ihmisten pitää olla yhdenvertaisessa asemassa riippumatta siitä, minkä kunnan alueella sattuvat asumaan.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon palkkio on mitättömän pieni suhteessa omaishoidon sitovuuteen ja raskauteen. Yhteiskunta myös säästää merkittävästi omaishoitajien ansiosta. Palkkion nostoon olisi aihetta ja varaa.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Palkkio voisi olla kokonaan verotonta eikä se saisi estää opintotuen, työmarkkinatuen tai starttirahan saamista.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

On kummallista ajatella, miksi hoitouorokausista pitää maksaa, kun omaishoitajalla kuitenkin on lakisääteinen oikeus kolmeen vapaapäivään kuussa. Entä, jos vähävaraisuus estää sen?

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Suomessa on paljon myös vammaista lasta hoitavia omaishoitajia, joiden asemassa on epäkohtia, jotka pitäisi kiireesti korjata.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Tuki on siirrettävä Kelan maksettavaksi ja samalla varmistettava että yhdenvertaisuus toteutuu eikä kuntakohtaisia eroja ole. Omaishoitajien tukipalvelut on yhtenäistettävä ja saatettava sellaiselle tasolle, että omaishoitajat saavat riittävän tuen jaksamiselleen.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajayhdistysten toiminta on korvaamattoman arvokasta. Ne antavat mm. vertaistukea, jota ei saa mistään muualta.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Olen huolissani omaishoidon sukupuolittuneisuudesta. Omaishoitajista 70% on naisia. Naisen hoivataakkaa ei saa tarkoituksella kasvattaa. Yhteiskunta ei saa säästää hoivapalveluiden ja tasa-arvon kustannuksella.