Outi Alanen

  • Ikä: 52
  • Kotipaikka: Helsinki
  • Puolue: Vasemmistoliitto
  • Vaalipiiri: 01 Helsingin
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Tietenkin. Omainen on se joka tuntee lähimmäisen elämänkaaren ja lähimmäisen parhaiten. Ne jotka eivät oikeasti välitä, jäävät julmuudesta kuitenkin kiinni ennemmin tai myöhemmin.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajana oleminen on yhtä raskasta ja yhtä tärkeätä asuinpaikasta riippumatta.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Toivon myös että kriteereitä tarkastellaan ja jos minä pääsen eduskuntaan, täytyy kriteereitä laskea, sillä esim. psykiatristen potilaiden omaiset ovat väliinputoajia ja erittäin kovilla ja pahimmassa tapauksissa lapsesta asti. Minä tiedän mistä puhun.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Ymmärtääkseni se oli ennen 1000 euroa. Minä haluan sen 1000 euroon. Työ on erittäin raskasta. Yhteiskunta säästää jo muutenkin kun omaiset hoitavat pahimmillaan itse vanhoina ja sairaina puolisoaan tai omaistaan.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Ei ole tarpeeksi selkeää kokonaiskuvaa asiasta mutta hoitopalkkio on hyvin pieni, niin verotuksen keventäminen ei olisi epäoikeudenmukaista ja yhteiskunta säästää joka tapauksessa omaishoidon kautta.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin eri mieltä

En tiedä miten se on tällä hetkellä mutta uskon että siitä voitaisiin kohtuullinen maksu veloittaa tulotaso huomioon ottaen.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin eri mieltä

En valitettavasti tunne sopimushoitajan työehtoja ja työsopimuksia. Eroaako se omaishoitajasta? Kysymyksenasettelu on kuitenkin esitetty niin että en ole innostunut ehdotuksesta.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Ei mielipidettä

Mihin niitä sitten on tämän lisäksi käytetty? En tunne asiaa.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Ehdottomasti. Vertaistuki on jo tieteellisesti todistettu kaikissa tilanteissa tehokkaimmaksi avun muodoksi ja omaishoitajan jaksaminen täytyy yrittää turvata edes jotenkin inhimillisesti.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.

Tästä puuttuu se, että kriteereitä täytyy madaltaa, sillä psyykkisesti sairaiden omaishoitajat ovat erittäin kovilla ja ei ole harvinaista että lapsesta asti. Psyykkisesti sairas omainen tarvitsee hyvin paljon apua ja ovat usein erittäin vaikeasti hoidettavia.