Oras Tynkkynen

  • Ikä: 41
  • Kotipaikka: Tampere
  • Puolue: Vihreä liitto
  • Vaalipiiri: 07 Pirkanmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Ei mielipidettä

En ole ihan varma, ymmärsinkö kysymystä oikein. Yleensä toki yksilöiden itsemääräämisoikeutta – sekä omaishoitajien että hoidettavien – pitää kunnioittaa.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Vihreiden esitys perustulosta parantaisi myös omaishoitajien asemaa, sillä se takaisi kaikille omaishoitajille asuinkunnasta ja elämäntilanteesta riippumatta saman perusturvan.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Ei mielipidettä

En ole perehtynyt asiaan, mutta kuulen mielelläni ehdotuksia tavoista, joilla tilannetta voidaan helpottaa monimutkaistamatta verotusta tarpeettomasti.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Olen avoin mallille, jossa hoitovapaan kustannukset maksettaisiin yhteisesti verovaroista. Jos maksaja olisi työantaja, tulisi kannustin syrjiä omaishoitajia työmarkkinoilla.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin samaa mieltä

Ajatus on periaatteessa hyvä, mutta käytännössä mahdollisesti vaikea toteuttaa. On toistaiseksi osoittautunut hankalaksi rakentaa järjestelmää, joka varmistaisi valtionosuuksien käytön niille osoitettuun kohteeseen horjuttamatta kuntien itsehallintoa.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.