Olli-Poika Parviainen

  • Ikä: 38
  • Kotipaikka: Tampere
  • Puolue: Vihreä liitto
  • Vaalipiiri: 07 Pirkanmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Ihmisellä on oltava mahdollisuus päättää omasta elämästään ja ajastaan itse. Ketään ei pidä pakottaa hoitamaan läheistään. Myöskään läheisväkivallan riskiä ei pidä kasvattaa pakkojen kautta.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tuen siirto Kelalle yhdenmukaistaisi kriteerit. Tällä hetkellä omaishoito on alueellisesti eriarvoista.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajia ei pidä eriarvoistaa heidän asuinpaikkansa perusteella.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoito tuottaa yhteiskunnalle merkittäviä säästöjä, ja olisi oikein että myös omaishoitajille maksettaisiin nykyistä suurempi minimipalkkio. Sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen yhteydessä on syytä varmistaa myös omaishoitajien asema.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajan hoitopalkkion verottaminen on tarpeetonta.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Myös vähävaraisilla omaishoitajilla on oltava mahdollisuus lakisääteisiin vapaisiinsa. On sekä hoidettavan, että omaishoitajan etu, että omaishoitaja voi pitää lakisääteiset vapaansa.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Palkallinen vapaa hoidettavan äkillisissä sairaustapauksissa on vain kohtuullista. Se on yleisen edun mukaista.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajien palvelut olisi yhtenäistettävä kansallisesti. Kuntien valtionosuudet on käytettävä siihen mihin ne on tarkoitettu.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajayhdistykset ovat keskeisessä asemassa erityisesti omaishoitajien jaksamisen ja vertaistuen näkökulmasta. Ne toimivat myös omaishoitajien äänitorvena. Tämän äänen kuuluminen on varmistettava ja järjestöjen toiminta on turvattava.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Omaishoidon tukea on oltava saatavissa siihen oikeutetuille ja kriteerien on kohdeltava kaikkia yhdenvertaisesti asuinpaikasta riippumatta. Omaishoitajien hoitovapaa on turvattava. Myös muut tässä vaalikoneessa listatut tavoitteet ovat kannatettavia.