Olga Haapa-aho

  • Ikä: 31
  • Kotipaikka: Tampere
  • Puolue: Vihreä liitto
  • Vaalipiiri: 07 Pirkanmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Ihmisten mahdollisuudet ottaa vastuuta läheisen hoivasta vaihtelevat äärimmäisen paljon. Julkisilla palveluilla pitää varmistaa jokaiselle riittävä hoiva eikä ketään voi edellyttää vastaamaan läheisensä hoivasta.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin samaa mieltä

Ihmisten yhdenvertaisuuden kannalta on tärkeää, että peruskriteerit saadaan yhdenmukaistettua, mutta alueelliset erot pitää kuitenkin huomioida.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Yhdenvertaisuuden kannalta tulee varmistaa, että kaikki kriteerit täyttävät ovat oikeutettuja tukeen. Nykytilanteessa tämä kuitenkin vaatii kuntien sote-rahoituksen vahvistamista.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoidon palkkioihin tarvitaan korotuksia. Tässä vaiheessa pienempikin korotus vähimmäismäärään parantaisi monien ihmisten tilannetta huomattavasti. Työssäkäyvien omaishoitajien taloudellinen tilanne ei välttämättä ole yhtä vaikea kuin muiden ja korotuksia tehdessä pitää miettiä tarkkaan niiden sopivaa kohdentamista.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin eri mieltä

En kannata yksittäisten etuuksien tai palkkioiden kohdalla muista poikkeavaa verotusta. Riittävän proggressiivinen verotus takaa sen, että pienituloiset maksavat vain hyvin vähän veroja. Minimietuuksia tulee kehittää perustulon suuntaan, jolloin ansiotulot eivät leikkaa niitä nykyisellä tavalla.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Perushoidon tulee olla maksutonta, mutta esimerkiksi siihen kuuluvista aterioista voi laskuttaa kohtuullisen summan.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Ehdottomasti sairastumisissa tulisi menetellä samalla tavalla kuin lasten kohdalla.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin samaa mieltä

Kuntien valtionosuuksia on kokonaisuudessaan vähennetty ja laadukkaat palvelut vaativat rahoituksen vahvistamista ylipäätään.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Järjestöillä on tärkeä rooli tuen antamisessa, mutta neuvonta ja tuki ei saa jäädä vain yhdistysten vastuulle.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.