Noora Koponen

  • Ikä: 35
  • Kotipaikka: Espoo
  • Puolue: Vihreä liitto
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitajuus tulisi olla yksilön oma valinta. Kunnan tehtävä on mahdollistaa, että resurssit omaishoitajana toimimiseen ovat mahdollisimman hyvät ja joustavat. Samoin kunnan tulisi huolehtia, että omaishoitajana toimivan toimintakyky on tehtävään riittävä, ja seurata tätä esimerkiksi terveystarkastuksilla.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitajia tulisi kohdella yhdenvertaisesti, ja jokaisella kriteerit täyttävällä on oltava oikeus omaishoidon tukeen. Hoitopalkkioiden tulisi olla samansuuruiset kunnista riippumatta.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Kunnan tehtävä on huolehtia, että jokaisella omaishoidon kriteerit täyttävällä on mahdollisuus saada omaishoidon tukea. Tämä on asia, joka on huolehdittava kuntoon joka vuosi budjettineuvottelujen yhteydessä.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Nykyistä suuremman omaishoidon palkkion avulla omaishoitajalla olisi parempi mahdollisuus jatkaa myös ansiotyötään osittaisen hoitovapaan turvin. Mahdollisuus osittaiseen työaikaan lisäisi omaishoitajien mahdollisuutta pysyä kiinni työelämässä kuitenkin uupumatta liikaa ja eläköitymättä liian varhain ja tukisi omaishoitajien jaksamista.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin eri mieltä

Mielestäni omaishoitajan hoitopalkkion verotus voidaan pitää nykyisellään niin, että se suhteutetaan omaishoitajan muihin ansiotuloihin. Verotuksella kuitenkin kunta pystyy paremmin turvaamaan mm. muiden tukipalveluiden tarjonnan, ja myös muista sote-palveluista tulee pitää huolta.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Ei mielipidettä

Tämä on vaikea asia. Lähtökohtaisesti olen sitä mieltä, että hoidon tulisi olla jokaiselle hoitajalle taloudellisesti maksutonta. Maksuttomuus voi olla kuitenkin kunnan taloudesta riippuen mahdotonta toteuttaa muiden palveluiden turvaaminen huomioiden. Maksujen on oltava kuitenkin maltillisia.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Tässä olen täysin samaa mieltä. Omaishoidettavan sairastuminen on verrattavissa lapsen sairastumiseen, jolloin hoitajalla on oltava oikeus hoitaa sairastunutta ilman, että se heikentää hoitajan taloudellista tilannettaan.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Tämän pitäisi olla itsestään selvä asia. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut varat on nimensä mukaisesti tarkoitettu juuri tähän. Jos kuitenkin omaishoitoa toteuttavalla taholla kaikki tarpeet olisi ”täytetty” ja rahaa jäänyt yli, silloin rahoja voisi ohjata muihinkin sote-palveluihin.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Itselläni ei ole tiedossa, minkä suuruista avustusta yhdistykset ovat tähän mennessä saaneet ja minkälaisella lisäyksellä toiminta pystyttäisiin turvaamaan paremmin. Lähtökohtaisesti suhtaudun asiaan avoimin mielin, mutta oikean mielipiteen muodostamiseksi tarvitsi hieman enemmän lisätietoa.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Omaishoitajien työelämässä mukana pitäminen on yhteiskunnallisesti tärkeää ja tukee omaishoitajana toimivan henkilön oikeuksia mahdollisimman yhdenvertaiseen elämään suhteessa muihin.