Noora Juvonen

  • Ikä: 33
  • Kotipaikka: Helsinki
  • Puolue: Suomen Keskusta
  • Vaalipiiri: 01 Helsingin
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin eri mieltä

Lainsäädäntömme ei pakota ketään ottamaan hoitovastuuta, mutta ohjaa siihen vahvasti samoin kuin perhekäsityksemme. Mielestäni on hyvä, että yleisesti ajattelemme niin, että perheenjäsenistä on pidettävä huolta. Omaishoitajilla pitää olla riittävä apu ja tuki saatavilla.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Mielestäni nykyinen käytäntö kohtelee omaishoitajia epäreilusti. Olen ylpeä puolueemme tavoitteesta yhdenmukaistaa niin omaishoitajien tuen myöntämiskriteerit kuin hoitopalkkio valtakunnallisesti.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Sopimusomaishoitajien tulisi kaikkien saada omaishoidon tukea riippumatta kunnan taloudellisesta tilanteesta.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin eri mieltä

On tärkeää, että omaishoidon minimipalkkion suuruutta tarkastetaan. En osaa sitoutua mihinkään tiettyyn euromäärään. On myös olennaisen tärkeätä, että entistä suurempi joukko omaishoitajista saa myös muuta kuin taloudellista tukea ja mahdollisuuden viettää vapaapäiviä.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Mielestäni tämä on epäkohta, johon tulisi puuttua.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin eri mieltä

Mielestäni perittävä 11,40 euroa/vrk omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisesta palvelusta on riittävä, eikä sitä saa korottaa.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Mielestäni omaishoitajuus tulee huomioida työsopimuslaissa. Tämä helpottaisi työelämässä olevien ja etäomaishoitajien tilannetta merkittävästi. Mielestäni palkallisesta vapaasta tulisi aloittaa keskustelu ammattiyhdistysliikkeen kanssa, jotta tähän voitaisiin löytää ja esittää eri toimijoiden (omaishoitajat, valtio, ay-liike) yhteinen ratkaisu.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Valtionosuudet tulisi kohdentaa omaishoitoon. Tilanteen parantamiseksi kohdentamista tulisi seurata ja velvoittaa kunnat raportoimaan tilanteesta vuosittain.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin eri mieltä

Omaishoitajaliitto ja paikallisyhdistykset saivat vuonna 2019 STEA-rahoitusta n. 4 ,5 M€ (tietohaku STEA:n verkkosivuilla). Tämä ohjattiin perustoimintaan kuten neuvontaan ja vertaistuen järjestämiseen, mutta myös toiminnan/palvelujen kehittämiseen. Mielestäni julkinen avustus on hyvällä tasolla.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.