Nina Uski

  • Ikä: 50
  • Kotipaikka: Porvoo
  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Kyllä näkisin että jokaisella tulisi olla oikeus itse päättää hoitovastuusta. Kaikilla elämäntilanne, jaksaminen ja kokemus hoitaa toista on erilainen.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Selkeä järjestelmä olisi oikeudenmukaista ja kriteerit näin kaikille samat.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajat tekevät tärkeää työtä ja mielestäni tämä on valinta mikä varmasti on hoitoa tarvitsevalle paras mahdollinen hoitomuoto.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

En osaa ottaa kantaan minimipalkkioon, mutta nostopaineita vähimmäismäärälle on varmasti.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Enemmän näkisin että palkkion verotusta voisi keventää, palkkion suuruutta voisi myös tarkastella. Käteenjäävän palkkion osuus on tärkeä. Verokevennys olisi mielestäni hyvä vaihtoehto omaishoidon tuelle. Tärkeää työtä on täytyy tukea.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Miten näin edes voi olla… Vähävaraisen omaishoitajan on mahdotonta ottaa vapaata jos vapaa-ajasta & hoidosta joutuu maksamaan.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Tietysti.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Vertaistuki on tärkeää.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.

Omaishoitajat tekevät tärkeää työtä – Kiitos!