Niina Ratilainen

  • Ikä: 33
  • Kotipaikka: Turku
  • Puolue: Vihreä liitto
  • Vaalipiiri: 03 Varsinais-Suomen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaisilla tulee jatkossakin olla päätäntävalta ottamastaan hoitovastuusta. On myös tärkeää, että ennen päätöstä tilanne käydään tarkkaan läpi lääkärin ja muiden hoitoalan asiantuntijoiden kanssa, etenkin silloin, jos omaishoidettava ei pysty tekemään päätöstä hoitovastuusta itse.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Yhdenvertaisuus omaishoidossa ei toteudu, koska omaishoitajat saavat erilaisia etuja sen perusteella, missä kunnassa he asuvat. Tuen kriteerien pitäisi olla samoja. Tämä toteutuisi varmimmin, jos omaishoidon tuki siirrettäisiin Kelan vastuulle.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tuki tulisi siirtää Kelan vastuulle, jotta tuen saaminen ei uusien hakijoiden tapauksessa riippuisi siitä, mikä on kunnan omaishoidon tuen budjetti. Hoitopalkkion kriteerit täyttävillä omaishoitajilla tulee olla subjektiivinen oikeus hoitopalkkioon ja vapaaseen.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Kannatan vastikkeettomaan perustuloon siirtymistä, mikä ratkaisi myös omaishoitajien toimeentulon kannalta monta ongelmaa. Noin 600 euron perustulo olisi jokaiselle täysi-ikäiselle maksettava vastikkeeton kuukausittainen tulo. Perustulo tunnistaisi palkkatyön ulkopuolelle jäävää tärkeää työtä, kuten esimerkiksi omaishoidon.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Väestön ikääntymisen vuoksi kunnilla menee yhä suurempi osa budjetista vanhustenhoitoon. Verotuksen keventäminen auttaisi kaikkia omaishoitajia – ja siten myös kaikkia kuntia turvaamaan omaishoidon tuen.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidosta tulee varsinaisen omaishoitajan vapaan aikana lisäksi maksaa asiaankuuluva palkkio sijaiselle.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitajat tekevät harvoin muuta palkkatyötä, sillä omaishoito on vaativaa ja usein ympärivuorokautista. Nytkään kaikki omaishoitajat eivät pysty pitämään lakisääteisiä 2-3 vuorokauden vapaitaan kuukaudessa. Vapaiden suhteen on siis paljon korjattavaa.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Ei mielipidettä

Valtion jakamat kuntien valtionosuudet eivät toimi millään sektorilla siten, että niitä määrätään tiettyyn asiaan käytettäväksi. Ei kannata luoda järjestelmää, jossa valtio määrää jokaisen euron käytöstä kuntien päätöksenteon yli.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitajayhdistykset ovat monelle kanava, jonka kautta saa yhteyden omaishoitoon perehtyneisiin sairaanhoitajiin ja taho, joka järjestää erilaista arjen tukea ja virkistystoimintaa niin omaishoidettaville kuin omaishoitajille.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

Oikea vastaus asioiden tärkeysjärjestykseen saadaan omaishoitajilta itseltään. Kun omaishoidon kokonaisuutta seuraavan kerran tarkastellaan, olisi tällainen kysely hyvä tehdä asianomaisille omaishoitajayhdistysten ja muiden asiantuntijoiden kautta.