Nicke Wulff

  • Ikä: 43
  • Kotipaikka: Turku
  • Puolue: Suomen ruotsalainen kansanpuolue
  • Vaalipiiri: 03 Varsinais-Suomen

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Tulee perustua haluan ja mahdollisuuksiin ottaa hoitovastuu. Kaikilla ei ole tarvittavia resursseja ja silloin kunnan tulee kantaa vastuunsa.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin eri mieltä

Samasta työstä sama tuki, ei voi olla niin että meillä on laki joka ei velvoita kuntia käyttämään yhtenäisiä kriteerejä

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Arvokkaasta työstä tulee maksaa sen mukainen korvaus

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Kuten edellisessä kysymyksessä niin jos yhteiskunta arvostaa työtä tulee siitä myös maksaa tarpeellinen korvaus

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Hoitopalkkio tulisi olla erillinen korvaus jossa alempi verotus ja että se ei vaikuttaisi muihin etuisuuksiin.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Kunnalle tulona niin pieni mutta voi olla hoidettavalle suuri summa, eli tässä tapauksessa kannatan maksuttomuutta

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Tässä pitäisi avata koko lakipaketti ja nostaa ala-ikärajaa äkillisissä sairautapauksissa.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Sama asia kuten muilla valtionosuuksilla, ne tulee ohjata sinne jonne tuki on myönnetty

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Jos yhdistyksen muuta rahoituskanavat eivät riitä tulle sen toimintaedellytykset turvata

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.