Mirka Soinikoski

  • Ikä: 43
  • Kotipaikka: Hämeenlinna
  • Puolue: Vihreä liitto
  • Vaalipiiri: 06 Hämeen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Kehitetään omaishoitajajärjestelmää takaamalla omaishoitajille tarvittava tuki, mahdollisuus käydä töissä ja sijaisjärjestelyt/lomat. Voimavarojen ja elämäntilanteen mukainen hoitovastuu on kaikkien etu.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Huolehditaan omaishoidontuen määrärahojen riittävyydestä.
Siirretään omaishoidontuki Kelan maksettavaksi. Näin turvataan yhdenmukaiset kriteerit ja tuen määrä.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Jokseenkin samaa mieltä

Uudessa sote-järjestelmässä on varmistettava omaishoidon riittävät määrärahat.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoidon palkkio pitäisi suhteuttaa hoidon sitovuuteen ja korotettua palkkiota pitäisi maksaa ainakin silloin, kun kunta säästää laitospaikan/tehostetun kotihoidon paikoissa omaishoitajien työn ansiosta.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Ei mielipidettä

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin eri mieltä

Sama sijaishoitojärjestely, joka omaishoitajan lomapäivien aikana on käytössä, pitäisi saada äkillisissä sairastapauksissa avuksi. Näin työssäkäynti onnistuu paremmin, eikä omaishoitoa katsota rasitteeksi työpaikalla.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Kuntien palveluohjauksessa on oltava riittävä tietotaito omaishoitajien auttamiseksi ja riittävän tuen järjestämiseksi. Vertaistukea pitäisi olla saatavilla joka maakunnassa.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.