Mira Vilkman

  • Ikä: 48
  • Kotipaikka: Padasjoki
  • Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  • Vaalipiiri: 06 Hämeen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaisella tulee olla päätösvalta itsellä siitä, jääkö hän kotiin hoitamaan kokopäiväisenä, tai osa-aikaisena, vai haluaako hän jatkaa työelämässä.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Tällä hetkellä se on niin, että omaishoidon tuki on harkinnanvarainen sosiaalipalvelu, jota kunta järjestää määrärahojensa rajoissa. Tämä ei ole laisinkaan tasapuolista toimintaa. Minimi tulee maksaa.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Jos omainen vastaa toisen ihmisen hoidosta, kyllä siitä tulee saada palkka / tehdystä työstä. Kotihoito huomattavasti halvenpaa, kuin laitoshoito.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Minimi tällä hetkellä 399,91€, Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 799,81 €.Tämä on verotuksenalaista tuloa. En ota kantaa suuruudesta, sitä tulisi tarkastella tapauskohtaisesti. Pisteytyskriteereitä tulisi ehdottomasti tarkastaa uudestaan.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin eri mieltä

Tulo on palkkatuloa. Jos omainen on työtön työnhakija, tulisi verotus mennä omaishoidontuesta normaalin palkkaverotuksen mukaan.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin eri mieltä

Omaishoitajilla on lain mukaan oikeus pitää vapaata vähintään 2 vrk/kk. Ympärivuorokautisesti / jatkuvasti päivittäin hoitoon sidotuilla omaishoitajilla on vähintään 3 vrk/kk. Tietääkseni nuo maksut eivät ole järin suuria.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Vammaisten tapauksissa ainakin, niitähän tämä koskee eniten. Tulisi rinnastaa sairastuvaan lapseen.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin samaa mieltä

Kunnan on tarvittaessa järjestettävä omaishoitajalle valmennusta ja koulutusta hoitotehtävää varten. Samoin kunnan on tarvittaessa järjestettävä omaishoitajalle hyvinvointi- ja terveystarkastuksia sekä hänen hyvinvointiaan ja hoitotehtäväänsä tukevia sosiaali- ja terveyspalveluja.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

On todella tärkeää, että hoitajat saavat tukea ja neuvontaa todella raskaaseen työhön, jota he tekevät. Omaishoitajaksi alkaminen, voi olla yllättävänkin haastellista. Tukien hakeminen, kuljetus- ruokapalvelu, yms.. Mies jää hoitamaan dementoitunutta vaimoaan: siivoaminen, ruuanlaittaminen..yms

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Lisätään omaishoitajayhdistysten julkista toiminta-avustusta ja edistetään näin vertaistuen saatavuutta.