Mira-Veera Auer

  • Ikä: 33
  • Kotipaikka: Helsinki
  • Puolue: Vasemmistoliitto
  • Vaalipiiri: 01 Helsingin
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajakorvausta pitää korottaa ja kriteereitä tarkistaa niin, että ne ottavat paremmin huomioon erilaiset tilanteet omaisten elämässä ja hoidettavien kunnossa. Koska olosuhteet ovat niin moninaisia, ei omaisille voida asettaa pakollista hoivavastuuta. Päätökset tehtävä neuvotellen omaisten kanssa.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Kuntia pitää velvoittaa yhtenäisiin kriteereihin eikä tuen myöntämisessä saa olla liian tiukka.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tuen on oltava lakisääteinen ja valtion on maksettava se osana sosiaaliturvaa. Tukea on korotettava, sillä valtio säästää monta miljardia vuodessa, kun omaiset hoitavat läheisiään itse eikä
esimerkiksi ympärivuorokautista hoitoa tarvita niin paljon.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Olennaista on, että omaishoitajan palkkio vastaa hänen tekemänsä työn sitovuutta ja vaativuutta. Korkeinta maksuluokkaa on nostettava niin, että se mahdollistaa väliaikaisen työstä poisjäämisen kuten lastenhoidossakin. Nykyinen minimipalkkiokin voi olla tarpeellinen ja hyödyllinen jos hoitotarve
on vähäinen.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin eri mieltä

Vasemmistoliitto esittää, että henkilökohtaisia tuloja pitäisi verottaa samalla prosentilla riippumatta siitä mistä tulot tulevat. Kannatan myös perustuloa ja se vähentäisi monimutkaista tukiviidakkoa. Vasemmisto kannattaa henkilökohtaista palvelubudjettia, jossa tuen tarvitsijan kokonaistilanne otetaan huomioon.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon vapaapäiviä pitää lisätä ja porrastaa hoidon sitovuuden mukaan. Ne auttavat omaishoitajia jaksamaan. Henkilökohtainen budjetti ja palvelusuunnitelma ovat välineitä, joilla hoito pitää turvata sen saajalle ja jaksaminen hoidon antajalle.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Sopimusomaishoitajan tarvitsema tilapäinen hoitovapaa ja ansionmenetys pitää korvata hänelle lakisääteisesti hoidettavan henkilökohtaisen suunnitelman ja budjetin kautta. Näin turvattaisiin työssä käyvän omaishoitajan ja hänen työnantajansa työsuhteen kestävyyttä yhteisistä sosiaaliturvavaroista.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Tietysti valtion tuki pitää käyttää siihen merkittyyn tarkoitukseen. Kun omaishoidon tuki liitetään osaksi yleistä sosiaalivakuutuslakia päästään eroon tästä erillisten valtion määrärahojen siirtelystä kuntien kautta omaishoitajille.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tarve lisääntyy väestön vanhetessa. Kolmannen sektorin asiantuntemus ja mahdollisuus jakaa neuvontaa/tietoa eri vaihtoehdoista sekä tukea omaishoitajia on välttämätöntä. Viranomaisten kapasiteetti ei riitä siihen. Uusissa sosiaali- ja terveyskeskuksissa pitää olla
monipuolista tukea sekä hoidettaville että omaishoitajille.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Nyt on jo mittava määrä ihmisiä, jotka käytännössä toimivat omaishoitajina ilman korvausta. Omaiset säästävät pitkän pennin valtiolta pitämällä läheisistään huolta korvauksetta muun elämän pyörittämisen päälle.