Mira Nieminen

  • Ikä: 43
  • Kotipaikka: Asikkkala
  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Vaalipiiri: 06 Hämeen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Omainen tuntee ja tietää resurssinsa ja kyvyn hoitaa lähimmäistään. Hoitovastuuta voidaan porrastaa suhteuttaa mm. korvaukseen ja etuuksiin.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Lähtökohtana tulee olla yhdenvertaisuus koko maassa. Omaishoitoon tarvitaan valtiollinen ohjaus, jotta yhtenäiset kriteerit ja käytännöt löytyvät.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Ei mielipidettä

Omaishoidon minimipalkkiota täytyy miettiä osana kokonaisuutta, johon toivon valtakunnallista uudistusta. Kokopäiväinen omaishoitajuus, joka estää työssäkäynnin tulee huomioida minitason suuruudessa.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Verotus on yksi keino, jolla voidaan helpottaa omaishoitajan taloudellista arkea. Se että omaishoidon tukea ei nosteta, voisi palkkion verovapaus olla vaihtoehto.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

On selvää, että yhteiskunta säästää omaishoidossa silloin, kun hoidettava ei joudu laitoshoidon piiriin. Siksi on tärkeää tarjota mahdollisuuksia omaishoitajan vapaa-aikaan ilman lisäkustannuksia.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.